Forskrift om endring av forskrift 13. desember 1969 nr. 1 (Nr. 16) etter lov om merverdiavgift om gjennomføringen av avgiftsfritaket for tidsskrifter.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16 første ledd nr. 7, jf. annet ledd bokstav a og § 75.

                                                             I
§ 8 første ledd skal lyde:
 Utgiver eller importør av et tidsskrift skal ved etablering eller introduksjon av et nytt tidsskrift og straks det inntrer endring av et tidsskrifts avgiftsmessige stilling sende melding om dette til
a) skattekontoret,
b) næringsdrivende som omsetter tidsskriftet i siste ledd.

                                                             II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen