Forskrift om endring av forskrift 15. desember 1997 nr. 1305 om skatt til Svalbard

Fastsatt av Finansdepartementet 15. februar 2008 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 4–4 tredje ledd.

                                                              I
§ 1 nytt åttende ledd skal lyde:
(8) Selvangivelse for inntektsåret 2007, jf. svalbardskatteloven § 4-4 annet ledd første punktum, leveres innen 30. april 2008.

                                                             II
Endringen under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen