Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 684

Forskrift om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 684 om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet (Nr. 121).

Fastsatt av Finansdepartementet 13. oktober 2004 i medhold av lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift §§ 65a og 66.

.

I

I forskrift 15. juni 2001 nr. 684 om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet (Nr. 121) gjøres følgende endringer:

Tittelen på forskriften skal lyde:

Forskrift 15. juni 2001 nr. 684 om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet , Svalbard eller Jan Mayen (Nr. 121).

§ 1 første ledd skal lyde:

Det skal betales merverdiavgift etter denne forskrift av tjenester som kjøpes fra utlandet, Svalbard eller Jan Mayen, og som er avgiftspliktig ved innenlands omsetning. Forskriften gjelder kun tjenester som kan fjernleveres. Med dette menes tilfeller hvor utførelsen eller leveringen av tjenesten etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted.

§ 1 annet ledd skal lyde:

Avgiftsplikt oppstår når tjenesten leveres til mottaker som er nærings­drivende hjemmehørende i Norge eller til stat, kommune og institusjon som eies eller drives av stat eller kommune i Norge. Med mindre det dokumenteres at tjenesten er avgifts­beregnet i utlandet, gjelder avgiftsplikten også når tjenesten leveres til mottaker i utlandet, Svalbard eller Jan Mayen hvis tjenesten er til bruk i Norge av noen som nevnt i foregående punktum.

§ 1 tredje ledd skal lyde:

For elektroniske kommunikasjonstjenester oppstår avgiftsplikt også når tjenesten leveres til andre mottakere hjemmehørende i Norge. Det samme gjelder for andre tjenester når tjenesten omsettes eller formidles av tilbyder av elektroniske kommunikasjonstjenester ved bruk av elektronisk kommunikasjon, og vederlaget oppkreves av denne tilbyderen.

§ 1 nytt fjerde ledd skal lyde:

Skjer leveringen av tjenester som nevnt i tredje ledd gjennom fast terminal hos mottaker i Norge skal det beregnes avgift også når mottaker ikke er hjemmehørende i Norge. Skjer leveringen gjennom fast terminal i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen oppstår ikke avgiftsplikt selv om mottaker er hjemmehørende i Norge.

§ 2 første ledd skal lyde:

Avgift etter § 1 annet ledd skal beregnes og betales av mottaker i Norge.

§ 2 nytt tredje ledd skal lyde:

Avgift etter § 1 tredje ledd og fjerde ledd første punktum skal beregnes og betales av tilbyderen av den elektroniske kommunikasjonstjenesten ved bruk av representant med hjemsted eller forretningssted i Norge. Registrering ved representant skal skje når slike leveranser samlet overstiger kr 50 000 i en periode på 12 måneder. Både tilbyderen og representanten er ansvarlig for at avgift blir beregnet og betalt.

§ 4 nytt tredje ledd skal lyde:

Ansvarlig representant skal innberette avgift etter denne forskrift som utgående avgift. Bestemmel­sene i merverdiavgiftsloven gjelder så langt de passer. §§ 4 og 5 i forskrift 31. mars 1977 nr. 4933 om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant m.v gjelder tilsvarende. Skattedirektoratet kan i forskrift fastsette at representant­ordningen skal gjennomføres på annen måte.

II

Forskriften trer i kraft 1. desember 2004.

Til toppen