Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 15. september 1997 nr. 1005 om premier og forsikringsfond i livsforsikring

Forskrift om endring av forskrift 15. september 1997 nr. 1005 om premier og forsikringsfond i livsforsikring

Fastsatt av Finansdepartementet 24. november 2003 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-6 annet ledd annet punktum og § 8-2 fjerde ledd. Jf. EØS-avtalens vedlegg IX pkt. 11 og 12a (Rdir. 79/267/EØF og Rdir. 92/96/EØF).

I

I forskrift av 15. september 1997 nr. 1005 om premier og forsikringsfond i livsforsikring gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd skal lyde:
Premien på livsforsikringskontrakter kan for premieforfall fra og med 1. januar 2004 ikke beregnes på grunnlag av en avkastning av forvaltet kapital (grunnlagsrente) som er høyere enn 3 prosent pro anno. Grunnlagsrenten skal settes til høyst 60 prosent av effektiv rente på langsiktige stats­obligasjoner, dersom dette gir en rentesats under 3 prosent pro anno. Kredittilsynet fastsetter slik lavere grunnlagsrente innen 1. desember før det kalenderåret den gjøres gjeldende.

§ 2 tredje ledd skal lyde:
Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke premier for individuelle livs­forsikringskontrakter og kollektive pensjonsordninger for foreningsmedlemmer inngått før 29. november 1993, likevel slik at første ledd gjelder for foreningsmedlemmer som tas opp 1. januar 2004 eller senere. Bestemmelsene gjelder heller ikke for premiebetalende individuelle kontrakter utgått fra kollektive rente– og pensjonsforsikringer før 1. januar 2004 når kollektiv­kontrakten er inngått før 29. november 1993.

§ 2 fjerde ledd skal lyde:
For individuelle premiebetalende livsforsikringskontrakter, herunder kollektive pensjons­ordninger for forenings­medlemmer og individuelle kontrakter utgått fra kollektive rente– og pensjons­forsikringer, som overføres til annet livsforsikrings­selskap etter reglene i forsikrings­virksom­hetsloven § 7-8 og tilhørende forskrift, gjelder ikke reglene i første ledd dersom livs­forsikrings­kontrakten i mottakende selskap har samme eller lavere grunnlags­rente enn livs­forsikrings­kontrakten i avgivende selskap, og grunnlagsrenten i mottakende selskap ikke er høyere enn 4 prosent pro anno.

§ 3 første ledd skal lyde:
Ved beregning av forsikringsfondets minsteverdi, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 8–2 annet ledd, skal det for de enkelte forsikringskontrakter benyttes samme beregningsgrunnlag som ved beregning av premien, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 7–6 første ledd. Dersom det ved premie­beregningen for en kontrakt er benyttet ulike grunnlagsrenter, skal det for de tilhørende avsetningene i forsikrings­fondet anvendes samme grunnlagsrenter som ved premieberegningene.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Kredittilsynet kan gi tekniske overgangsregler for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2005 for:

  • individuelle kontrakter som utgår fra kollektive rente– og pensjons­forsikringer
  • pensjoner fra kollektive ordninger hvor utbetalingen begynner i perioden
  • engangspremier knyttet til kollektive kontrakter
Til toppen