Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift

Forskrift 11. desember 2003 om endring av forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 11. desember 2003 med hjemmel i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 2.

I forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift gjøres følgende endringer:

I

§ 2-2 fjerde ledd skal lyde:

”Avgiftspliktige eller den som handler på avgiftspliktiges vegne skal gi alle nødvendige opplysninger og ansette avgiftsgrunnlaget etter beste skjønn slik at den svarer til eiendommens salgsverdi på ervervstiden. Skal registerfører fastsette eiendomsverdien i medhold av dokumentavgiftslovens § 7, fjerde ledd, legges salgsverdien på tinglysningstidspunktet til grunn. Kan salgsverdien på tinglysningstidspunktet ikke fastlegges på tilfredsstillende måte, nyttes liknings- eller skattetaksten med et tillegg som fastsettes i samråd med vedkommende likningskontor etter forholdene på ervervstiden.”

§ 2-5 skal lyde:

“Viser nye opplysninger at avgift er beregnet av feilaktig grunnlag eller med feil beløp, skal registerfører sørge for etter- eller tilbakebetaling av avgift.

§ 2-7 skal lyde:

”Ved tinglysingsmyndigheten skal det føres regnskap over betalt avgift etter regler som fastsettes av Justisdepartementet i samråd med Toll- og avgiftsdirektoratet.

Ny § 2-8 skal lyde:

Avgiften betales på forskudd. Kan beløpet ikke fastsettes på forhånd, innbetales et så stort forskudd som vedkommende tjenestemann finner tilstrekkelig.”

II

Endringene under punkt I trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen