Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Forslag til forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2003 med hjemmel i lov om årsregnskap mv (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 21 (direktiv 2001/65/EF)

I

I forskrift 16. desember 1998 nr 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike gjøres følgende endringer:

§ 2-2 første ledd nr. 2 oppheves. Nåværende nr. 3 og 4 blir nye nr. 2 og 3.

§ 3-2 første ledd skal lyde:

I tillegg til finansielle instrumenter som nevnt i regnskapsloven § 5-8 første ledd skal andre derivatkontrakter med finansielt oppgjør vurderes til virkelig verdi. Finansielle instrumenter som nevnt i regnskapsloven § 5-8 første ledd, samt andre derivatkontrakter med finansielt oppgjør, skal vurderes til virkelig verdi dersom instrumentene

1. er klassifisert som omløpsmiddel,

2. inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, og

3. omsettes i et aktivt og likvid marked.

I § 4-2 første ledd nr. 22, skal nytt punkt 22.6 under Opptjent egenkapital lyde:

22.6 Fond for verdiendringer.

§ 8-4 første ledd skal lyde:

Opplysninger om finansiell markedsrisiko som nevnt i regnskapsloven § 7-5 annet ledd skal minst omfatte opplysninger som nevnt i denne paragraf femte til syvende ledd. Regnskapsloven § 7-19 og § 7-21 første ledd gjelder ikke.

§ 8-5 skal lyde:

Det skal gis opplysninger om formålet med institusjonens bruk av finansielle derivater.

Det skal gis opplysninger om egenskaper ved, samt nominelt beløp og virkelig verdi per årsslutt for henholdsvis renterelaterte derivater, valutarelaterte derivater, egenkapitalrelaterte derivater samt andre finansielle derivater, herunder råvarederivater. Opplysningene skal omfatte vesentlige betingelser og forhold som kan påvirke beløpsstørrelse, tidfesting og usikkerhet ved fremtidige kontantstrømmer. Dersom nominelt beløp ikke er representativt for aktiviteten gjennom året skal gjennomsnittlig nominelt beløp for året oppgis. Opplysningene skal gis fordelt på finansielle derivater klassifisert som omløpsmidler i handelsporteføljen og andre finansielle derivater. Virkningen av motregning, jf. verdipapirhandelloven kapittel 10, skal fremkomme. Det skal redegjøres for definisjon av nominelt beløp. Regnskapsloven § 7-5 første ledd og § 7-17 annet ledd gjelder ikke.

§ 8-8 annet og tredje ledd skal lyde:

Eiendelspost 6 skal spesifiseres på verdipapirer som vurderesetter regnskapsloven § 5-8, jf denne forskrift § 3-2, etter regnskapsloven § 5-2 om omløpsmidler og etter regnskapsloven § 5-3 om anleggsmidler.

For finansielle instrumenter ført under eiendelspost 6 som er vurdert etter regnskapsloven § 5-8, jf. denne forskrift § 3-2, skal det gis opplysning som nevnt i regnskapsloven § 7-17 første ledd. I tillegg skal det gis opplysninger om andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer. Verdipapirenes balanseførte verdi skal spesifiseres etter vesentlige valutaer. Det skal gis opplysninger om gjennomsnittlig effektiv rente og hvordan denne er beregnet.

Fjerde ledd første punktum skal lyde:

For verdipapirer ført under eiendelspost 6 som er omløpsmidler og som er vurdert etter regnskapsloven § 5-2, skal det opplyses om balanseført verdi, anskaffelseskost og virkelig verdi.

Femte ledd første punktum skal lyde:

For verdipapirer ført under eiendelspost 6 som er anleggsmidler og som er vurdert etter regnskapsloven § 5-3, skal det opplyses om balanseført verdi, anskaffelseskost, virkelig verdi og om den samlede forskjellen mellom balanseført verdi og pålydende verdi.

§ 8-10 første ledd skal lyde:

Eiendelspost 7 skal spesifiseres på verdipapirer som vurderes etter regnskapsloven § 5-8, jf denne forskrift § 3-2, etter regnskapsloven § 5-2 om omløpsmidler og etter regnskapsloven § 5-3 om anleggsmidler.

Annet ledd første og annet punktum skal lyde:

For finansielle instrumenter ført under eiendelspost 7 som er vurdert etter regnskapsloven § 5-8, jf. denne forskrift § 3-2, skal det gis opplysning som nevnt i regnskapsloven § 7-17 første ledd. For verdipapirer ført under eiendelspost 7 som er omløpsmidler og som er vurdert etter regnskapsloven § 5-2, skal det opplyses om balanseført verdi, anskaffelseskost og virkelig verdi.

Tredje ledd første punktum skal lyde:

For verdipapirer ført under eiendelspost 7 som er anleggsmidler og som vurderes etter regnskapsloven § 5-3, skal det gis opplysninger om balanseført verdi og anskaffelseskost.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

VEDLEGG

Til toppen