Forskrift om endring av forskrift 17. desember 1997 nr. 1400 til utfylling og gjennomføring av reglene i lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov av 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorarer til utenlandske artister mv. § 11

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov av 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorarer til utenlandske artister mv. § 11.

                                                                    I

§ 2-5 første ledd skal lyde:
(1) Søknad om skattefritak etter artistskatteloven § 5 skal sendes skattekontoret senest samtidig med meldeskjemaet som nevnt i forskriften § 3-1.

§ 3-1 første ledd skal lyde:
(1) Meldeplikt som nevnt i artistskatteloven § 6, er oppfylt når den meldepliktige av eget tiltak har gitt fullstendige opplysninger på fastsatt skjema til skattekontoret senest 3 uker før arrangementet skal finne sted.

§ 3-2 første ledd annet punktum skal lyde:
Avtalen må meddeles skattekontoret samtidig som opplysningene.
 
§ 3-3 skal lyde:
Offentlige organers opplysningsplikt
(1) Utlendingsmyndighetene plikter etter krav fra skattekontoret å gi opplysninger om oppholds- og arbeidstillatelse i Norge for utenlandske artister.
(2) Politiet plikter etter krav fra skattekontoret å gi melding om utenlandske artister som tar engasjement i politidistriktet, og arrangørens navn og adresse.

§ 4-1 første ledd og tredje ledd skal lyde:
(1) På bakgrunn av den meldepliktiges opplysninger mv utsteder skattekontoret en oppgjørsblankett med betalingskort for skattetrekk til den som er trekkpliktig etter artistskatteloven § 7.
(3) Fullstendig utfylt oppgjørsblankett returneres til skattekontoret,senest første virkedag etter at trekket er foretatt.

§ 4-2 skal lyde: 
Innkrevingsmyndighet
Det skattekontoret som er skatteoppkrever for krav fastsatt for skattytere sin ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, jf skattebetalingsloven § 48 nr. 1 annet og tredje punktum, er innkrevingsmyndighet for hele riket for krav etter artistskatteloven.

Ny § 5-2 skal lyde:
Innlevering til et bestemt skattekontor
Skattedirektoratet kan bestemme at opplysninger og skjema etter denne forskrift skal gis til et bestemt skattekontor. 

                                                                 II
Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

Til toppen