Forskrift om endring av forskrift 17. desember 2007 nr. 1456 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning og forskrift 17. desember 2007 nr. 1457 om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning

Fastsatt av Finansdepartementet 6. juli 2009 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-6 annet ledd, jf. § 7-10 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 777.

I

I forskrift 17. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks
kapitalforvaltning gjøres følgende endringer:

§ 3-3 tredje ledd nr. 2 skal lyde:
fordringer som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 1, nr. 2 og nr. 6 med unntak for lån til eller lån garantert av kommuner,


§ 4-2 tredje ledd skal lyde:
En særskilt investeringsvalgportefølje, jf. første ledd nr. 3, skal settes sammen enten i henhold til verdipapirfondloven § 4-6 til § 4-9 så langt de passer, eller i henhold til kravene i forskriften kapittel 3.

§ 6-1 nytt fjerde ledd skal lyde:
Selskapet skal overholde den kvantitative plasseringsgrensen som følger av § 3-3 annet ledd for fordringer som omfattes av § 3-1 første ledd nr. 3 innen 1. oktober 2009. Kredittilsynet kan frem til 1. januar 2010 gjøre unntak fra den kvantitative plasseringsbegrensningen som følger av § 3-3 annet ledd for fordringer som omfattes av § 3 1 første ledd nr. 3.

II

I forskrift 17. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning
gjøres følgende endringer:

§ 3-1 første ledd nr. 20 skal lyde:
aksjer, eierandeler, fordringer, andeler i verdipapirfond og lignende eiendeler, som ikke omfattes av nr. 1 til og med nr. 19. Det er et vilkår at eiendeler som nevnt i første punktum kan realiseres på kort sikt. Dette vilkåret gjelder likevel ikke andeler i verdipapirfond eller lignende eiendeler, eller omsettelige verdipapirer utstedt av finansinstitusjon etablert i Norge, kredittinstitusjon etablert i stat innenfor EØS-området eller forsikringsselskap etablert i stat innenfor EØS-området.

§ 3-2 første ledd skal lyde:
Eiendeler som omfattes av § 3-1 nr. 20 skal til sammen ikke utgjøre mer enn 7 prosent av forsikringsmessige avsetninger til dekning av forpliktelser i kollektivporteføljen. Ved beregningen etter første punktum kan selskapet se bort fra aksjer i finansinstitusjon jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 (finansieringsvirksomhetsloven) § 1-3, i samme konsern som selskapet. Som finansinstitusjon regnes her også verdipapirforetak, forvaltningsforetak for verdipapirfond og eiendomsmeglingsforetak etablert i Norge. Kredittilsynet kan gi nærmere regler om sammensetningen av eiendeler som omfattes av § 3-1 nr. 20, herunder begrense andelen som kan investeres i spesialfond eller lignende eiendeler.

§ 4-1 tredje ledd oppheves.

III

Forskriften trer i kraft straks.

 

Til toppen