Forskrift om endring av forskrift 17. oktober 1978 nr. 3 (Nr. 79) om avregning av inngående avgift overfor hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 44 a annet ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 44 a annet ledd.

                                                        I

§ 1 tredje ledd skal lyde:
          Skattekontoret kan samtykke i at annen forretning likestilles med husflidsutsalg når:
a) minst 80 pst. av totalomsetningen av produkter som nevnt skjer en gros eller
b) salgsvirksomheten drives av humanitære organisasjoner o.l. for omsetning av eldres og uføres produkter som nevnt.

§ 2 skal lyde:
         Dersom avgiftsbeløpet angis i avregningsdokumentet, anses dette som legitimasjon for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven § 25 uten hensyn til om leverandøren er registrert i skattekontorets avgiftsmanntall.

§ 3 skal lyde:
         Husflidsutsalg som legitimerer sin inngående avgift etter bestemmelsene i § 2, annet ledd, kan etter nærmere bestemmelser som fastsettes av Skattedirektoratet, pålegges å sende skattekontoret enten
a) årsoppgave som viser samlet varelevering, brutto salgsvederlag og avgiftsbeløp for hver enkelt leverandør eller
b) gjenpart av alle avregningsdokumenter.

                                                                II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen