Forskrift om endring av forskrift 18. desember 1997 nr. 1408 om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 3-15 femte ledd

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 3-15 femte ledd.

                                                                I

§ 7 annet ledd første punktum skal lyde:
Skattekontoret sender melding til skatteoppkreveren om nedsettelse av avgift etter første og annet ledd.

                                                               II


Endringen under I trer i kraft 1. januar 2008.

Til toppen