Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling

Forskrift om endring av forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling

Fastsatt av Finansdepartementet 5. september 2002 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-1. Jfr. EØS-avtalen vedlegg IX kap. I, punkt 2, 11 og 12a: Første rådsdirektiv om samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet innen direkte livsforsikring av 5. mars 1979 (Rdir. 79/267/EØF, jfr. Rdir. 92/96/EØF) og første rådsdirektiv om samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring av 24. juli 1973 (Rdir. 73/239/EØF).

I

I forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling gjøres følgende endring:

§ 1 første ledd klasse VI skal lyde:

VI. Kapitaliseringsprodukter

Klassen omfatter sparekontrakter med utgangspunkt i aktuarielle beregninger, som består av forpliktelser av fastsatt varighet og størrelse.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen