Forskrift om endring av forskrift 18.08.1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

Forskrift om endring av forskrift 18.08.1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

 

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i petroleumsskatteloven § 3 i)

I

I forskrift 18.08.1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen gjøres følgende endringer:

§ 3 annet ledd skal lyde:
Leieavtalen mellom partene skal dessuten inneholde en angivelse av:
- Leieperioden for leieavtalen og avtalt leiebeløp
- Opprinnelig kostpris for innretningen på utleiers hånd, og den markedsverdi partene legger til grunn at innretningen har ved leieforholdets påbegynnelse
- Behandlingen av påkostninger i leieperioden
- De enkelte leietakeres deltakerandel i den utvinningstillatelse hvor innretningen skal benyttes

§ 5 skal lyde:
§ 5 Skattemessig fradrag for beregnede rentekostnader

Leietaker kan årlig kreve skattemessig fradrag etter petroleumsskatteloven § 3 d annet ledd for rentekostnader beregnet etter bestemmelsene nedenfor.

De fradragsberettigede rentekostnadene for inntektsåret settes lik 50 prosent av skattemessig nedskrevet verdi etter § 4 av den flyttbare produksjonsinnretningen per 31. desember i inntektsåret, multiplisert med en normrentesats. Normrentesatsen fremkommer som et gjennomsnitt av renten på statsobligasjoner med 3 års løpetid for inntektsåret og de to foregående inntektsår, med et tillegg på 1 pst.

Rentekostnadene beregnet etter foregående ledd inngår i netto finanskostnader etter petroleumsskatteloven § 3 d annet ledd.

Ved anvendelsen av petroleumsskatteloven § 3 annet ledd skal et beløp som settes lik 50 prosent av skattemessig nedskrevet verdi etter § 4 av den flyttbare produksjonsinnretningen per 31. desember i inntektsåret, medregnes som rentebærende gjeld.

II

Endringene under I trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2007.

 

Til toppen