Forskrift om endring av forskrift 19. desember 1969 nr. 15 (nr.17) om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling

Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift §§ 6 og 75.

I forskrift 19. desember 1969 nr. 15 (nr.17) om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling gjøres følgende endringer:

I

§ 14 annet ledd skal lyde:
Finansdepartementet kan bestemme at klage over Toll- og avgiftsetatens vedtak etter tolloven §§ 12-10, 12-11 og 16-10 overlates til Klagenemnda for merverdiavgift.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2009.

Til toppen