Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19. mai 1995 nr. 481 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper

Forskrift om endring av forskrift 19. mai 1995 nr. 481 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 19.09 2003 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7–3 femte ledd og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kreditt­institusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. (Kredittilsynsloven) § 4 nr. 3. Jf. EØS–avtalens vedlegg IX kapittel I punkt 2 og 7a (Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/12/EF og 2002/83/EF).

I

I forskrift 19. mai 1995 nr. 481 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

§ 2 annet punktum skal lyde:

Livsforsikring: Direkte livsforsikring som definert i Europaparlamentets og Rådets direktiv av 5. november 2002 om livsforsikring (Direktiv 2002/83/EF) artikkel 2, og overtatt gjen­forsikring.

§ 3 skal lyde:

Kravet til selskapets solvensmargin er summen av beløpene i første til og med syvende resul­tat i § 4, tillagt beløp beregnet i samsvar med § 4 niende ledd for selskap med tillatelse til å overta forsikringer som omfattes av klasse 1 og 2 i skadeforsikring, jf. forsikringsvirksom­hetsloven § 1–2 første ledd. Solvensmarginen skal minst være 3 mill. euro.

§ 4 tredje ledd skal lyde:

Tredje resultat beregnes etter reglene i forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper §§ 3 første ledd første punktum, 4 og 5.

§ 4 fjerde ledd skal lyde:

Fjerde resultat utgjør, for kontrakter hvor selskapet påtar seg en investeringsrisiko, 4 prosent av brutto forsikringsfond med fradrag for 50 prosent av selskapets tilleggsavsetninger i forsikringsfondet, multiplisert med det høyeste tall av 0.85 og forholdet mellom forsikrings­fond for egen regning og brutto forsikringsfond. For kontrakter hvor selskapet ikke påtar seg en investeringsrisiko settes prosentsatsen i første punktum til 1. For kontrakter hvor selskapet ikke påtar seg en investeringsrisiko og det beløp som skal dekke administrasjonskostnadene fastlagt i avtalen, ikke er fastsatt for et tidsrom på over fem år, utgjør solvensmarginkravet et beløp som svarer til 25 prosent av siste regnskapsårs netto administrasjonskostnader knyttet til denne virksomheten.

§ 4 nytt syvende ledd skal lyde:

Syvende resultat utgjør summen av

  1. 4 prosent av brutto forsikringsfond, multiplisert med det høyeste tall av 0.85 og for­holdet mellom forsikringsfond for egen regning og brutto forsikringsfond, og
  1. et beløp som beregnes etter forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvens­marginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper §§ 3 første ledd første punktum, 4 og 5.

§ 4 nåværende syvende ledd blir åttende ledd og skal lyde:

Resultatene beregnes av selskapets virksomhet innenfor følgende klasser:

Første og annet resultat:

Klasse I a, I b og klasse II.

Tredje resultat:

Klasse I c og I d, samt forsikringer under klasse III som nevnt i klasse I c.

Fjerde og femte resultat:

Klasse III og klasse V.

Sjette resultat:

Klasse VI.

Syvende resultat:

Klasse IV.

§ 4 nytt niende ledd skal lyde:

Selskap med tillatelse til å overta forsikringer som omfattes av klasse 1 og 2 i skadeforsik­ring, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 1–2 første ledd, skal i tillegg beregne et solvens­marginkrav for denne delen av virksomheten. Solvensmarginkravet beregnes etter reglene i forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper §§ 3 første ledd første punktum, 4 og 5.

§ 7 første ledd skal lyde:

Selskapets samlede solvensmarginkapital er lik summen av selskapets ansvarlige kapital og annen solvensmarginkapital. Den ansvarlige kapitalen beregnes i samsvar med forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørs­sentraler og verdipapirforetak. Kun tilleggskapital som tilfredsstiller vilkårene i nevnte forskrift § 4 nr. 2 og 3, kan medregnes i solvensmarginkapitalen.

§ 7 annet ledd nr. 3 oppheves.

§ 7 nytt tredje ledd skal lyde:

For selskap med tillatelse til å overta forsikringer som omfattes av klasse nr. 1 og 2 i skade­forsikring gjelder forskrift 19. mai 1995 nr. 842 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmargin kapital for norske skadeforsikringsselskaper § 8 annet og tredje ledd tilsvar­ende.

Ny § 7a skal lyde:

§ 7a Begrensninger

Bestemmelsene gitt ved forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 8 bokstav a og b skal være opp­fylt for all tilleggskapital som medregnes i solvensmarginkapitalen.

Ansvarlig lånekapital uten fastsatt løpetid kan inngå i solvensmarginkapitalen med et beløp som svarer til inntil 50 prosent av det laveste beløp av samlet solvensmarginkapital og solvensmarginkravet.

Ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid kan inngå i solvensmarginkapitalen med et beløp som svarer til inntil 25 prosent av det laveste beløp av samlet solvensmarginkapital og solvensmarginkravet.

§ 9 første ledd annet punktum skal lyde:

Refinansieringsplanen skal godkjennes av Kredittilsynet.

§ 9 nytt annet ledd skal lyde:

Refinansieringsplanen skal minst omfatte opplysninger eller dokumentasjon som for de tre kommende regnskapsår viser:

  • En oversikt som gir detaljerte opplysninger vedrørende forventede inntekter og kost­nader i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhet samt mottatt og avgitt reassuranse.
  • En oversikt over de anslåtte administrasjonskostnader, inklusive provisjoner.
  • En prognose for utviklingen av balansen.
  • Estimater på de finansielle ressurser som er tiltenkt å dekke henholdsvis de inngåtte forsikringsforpliktelser og solvensmarginkravet.
  • En oversikt over den samlede reassuransepolitikk.

§ 9 nåværende annet ledd blir tredje ledd.

§ 9 tredje ledd første punktum skal lyde:

Kredittilsynet kan i tilfeller som nevnt i første ledd begrense eller forby selskapets frie råde­rett over dets eiendeler

Ny § 9a skal lyde:

§ 9a Krav om refinansieringsplan mv. i særlige tilfeller

Dersom Kredittilsynet har grunn til å tro at de forhold som fremgår av lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner § 3–1 første ledd vil inntreffe, kan Kredittilsynet kreve at selskapet fremlegger en refinansier­ingsplan. Etter at krav om fremleggelse av refinansieringsplan er fremsatt, skal Kredittilsynet unnlate å utstede solvenssertifikat frem til Kredittilsynet ikke lenger anser at forsikringstakernes rettigheter er i fare.

§ 9 annet ledd gjelder tilsvarende.

Dersom Kredittilsynet har grunn til å tro at forhold som nevnt i første ledd vil inntreffe som følge av at selskapets økonomiske situasjon forverres, kan Kredittilsynet pålegge selskapet et høyere solvensmarginkrav enn det som følger av kapittel 2, jf. kredittilsynsloven § 4 nr. 4. Størrelsen på det forhøyede solvensmarginkravet skal fastsettes på grunnlag av refinansier­ingsplanen omtalt i første og annet ledd.

Ny § 11 skal lyde:

§11 Særlige fullmakter til Kredittilsynet

Kredittilsynet kan pålegge selskapet å nedjustere verdien av alle elementer som kan inngå i solvensmarginkapitalen, dersom markedsverdien av disse elementer har blitt betydelig endret etter utgangen av siste regnskapsår.

Kredittilsynet kan pålegge selskapet å begrense gjenforsikringskontraktenes effekt på solvensmarginkravet utover det som følger av § 4, dersom gjenforsikringskontraktenes art eller kvalitet er blitt betraktelig endret siden siste regnskapsår eller gjenforsikringskontrakt­ene ikke innebærer noen eller bare en ubetydelig risikooverføring.

Ny § 12 skal lyde:

§ 12 Regulering av beløp i euro

Beløpet i euro fastsatt i § 3 annet punktum skal reguleres 20. september hvert år med ut­gangspunkt i utviklingen av den europeiske konsumprisindeksen som offentliggjøres av Eurostat. Beløpet reguleres første gang 20. september 2003.

Reguleringen gjennomføres ved at beløpet angitt i første ledd økes med den prosentvise endringen i den europeiske konsumprisindeksen i perioden fra 20. mars 2002 til datoen for regulering. Det regulerte beløp avrundes oppover til nærmeste 100 000 euro. Dersom den prosentvise endringen siden forrige regulering er mindre enn 5 prosent foretas ingen ny regulering.

Nåværende § 11 blir § 13.

Nåværende § 12 blir § 14.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004 og skal anvendes første gang for regnskapsår som begynner i 2004.

Til toppen