Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

Fastsatt av Finansdepartementet 19.09 2003 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7–3 femte ledd og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kreditt­institusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. (Kredittilsynsloven) § 4 nr. 3. Jf. EØS–avtalens vedlegg IX kapittel I punkt 2 og 7a (Rdir. 73/239/EØF, Rdir. 76/580/EØF, Rdir. 92/49/EØF og Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/13/EF).

I

I forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

§ 2 nytt sjette punktum skal lyde:

Bransje: Skadeforsikringsbransje som oppført i § 5–30 nr. 2 i forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper.

§ 3 første ledd annet punktum skal lyde:

Solvensmarginen skal minst være:

 • 3 mill. euro for risikoer som omfattes av klassene 10–15,
 • 2 mill. euro for risikoer som omfattes av klassene 1–9 og 16–18.

§ 4 skal lyde:

§ 4 Beregningsmetode nr. 1 (med basis i premieinntektene)

Beregningsgrunnlaget består av det største av følgende beløp:

 • samlet opptjent bruttopremie for skadeforsikring i siste regnskapsår,
 • samlet forfalt bruttopremie for skadeforsikring i siste regnskapsår.

Premier annullert i løpet av regnskapsåret og skatte– og avgiftsbeløp fratrekkes beregnings­grunnlaget.

Bruttopremier som angitt i første ledd, skal forhøyes med 50 prosent for følgende bransjer:

 • Ansvarsforsikringer
 • Yrkesskadeforsikringer
 • Trygghetsforsikringer
 • P&I forsikringer
 • Energiforsikringer.

Beregningsgrunnlaget etter første og annet ledd inndeles i:

 1. 50 mill. euro av beregningsgrunnlaget eller hele beregningsgrunnlaget dersom dette er mindre enn 50 mill. euro, og
 2. den delen av beregningsgrunnlaget som overstiger 50 mill. euro.

Solvensmarginkravet beregnes ved at 18 prosent av beløpet etter foregående ledd bokstav a og 16 prosent av beløpet etter foregående ledd bokstav b summeres og multipliseres med forholdet mellom summen av påløpne erstatninger for egen regning og summen av påløpne bruttoerstatninger for de tre siste regnskapsår. Forholdstallet kan ikke settes lavere enn 1/2.

Selskap med tillatelse til å overta livsforsikringer i form av rene risikoforsikringer av høyst ett års varighet, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 1–2 tredje ledd, skal medregne opptjente bruttopremier og forfalte bruttopremier for denne delen av virksomheten i beregningsgrunn­laget som definert i første ledd. Tilsvarende gjelder for summen av påløpne erstatninger for egen regning og summen av påløpne bruttoerstatninger ved fastsettelse av kravet til selskap­ets solvensmargin etter fjerde ledd.

§ 5 annet til fjerde ledd skal lyde:

Brutto erstatningskostnader som angitt i første ledd, skal forhøyes med 50 prosent for følg­ende bransjer:

 • Ansvarsforsikringer
 • Yrkesskadeforsikringer
 • Trygghetsforsikringer
 • P&I forsikringer
 • Energiforsikringer.

Beregningsgrunnlaget etter første og annet ledd inndeles i:

 1. 35 mill. euro av beregningsgrunnlaget eller hele beregningsgrunnlaget dersom dette er mindre enn 35 mill. euro, og
 2. den delen av beregningsgrunnlaget som overstiger 35 mill. euro.

Solvensmarginkravet beregnes ved at 26 prosent av beløpet etter foregående ledd bokstav a og 23 prosent av beløpet etter foregående ledd bokstav b summeres og multipliseres med forholdet mellom summen av påløpne erstatninger for egen regning og summen av påløpne bruttoerstatninger for de tre siste regnskapsår. Forholdstallet kan ikke settes lavere enn 1/2.

§ 5 nåværende fjerde ledd blir femte ledd.

§ 5 nåværende femte ledd blir sjette ledd og skal lyde:

Selskap med tillatelse til å overta livsforsikringer i form av rene risikoforsikringer av høyst ett års varighet, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 1–2 tredje ledd, skal medregne påløpne bruttoerstatninger for denne delen av virksomheten i beregningsgrunnlaget som definert i første ledd. Tilsvarende gjelder for summen av påløpne erstatninger for egen regning og summen av påløpne bruttoerstatninger ved fastsettelse av kravet til selskapets solvensmargin etter fjerde ledd.

§ 8 første ledd skal lyde:

Selskapets samlede solvensmarginkapital er lik summen av selskapets ansvarlige kapital og annen solvensmarginkapital. Den ansvarlige kapitalen beregnes i samsvar med forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørs­sentraler og verdipapirforetak. Kun tilleggskapital som tilfredsstiller vilkårene i nevnte forskrift § 4 nr. 2 og 3, kan medregnes i solvensmarginkapitalen.

§ 8 annet ledd nr. 3 oppheves.

§ 8 nytt tredje ledd skal lyde:

Dersom selskapet har neddiskontert hele eller deler av den samlede erstatningsavsetning for egen regning, skal det gjøres et fradrag i solvensmarginkapitalen for et beløp tilsvarende effekten av neddiskonteringen.

§ 8 nåværende tredje ledd blir fjerde ledd.

Ny § 8a skal lyde:

§ 8a Begrensninger

Bestemmelsene gitt ved forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 8 bokstav a og b skal være opp­fylt for all tilleggskapital som medregnes i solvensmarginkapitalen.

Ansvarlig lånekapital uten fastsatt løpetid kan inngå i solvensmarginkapitalen med et beløp som svarer til inntil 50 prosent av det laveste beløp av samlet solvensmarginkapital og solvensmarginkravet.

Ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid kan inngå i solvensmarginkapitalen med et beløp som svarer til inntil 25 prosent av det laveste beløp av samlet solvensmarginkapital og solvensmarginkravet.

§ 9 skal lyde:

§ 9 Særregler for gjensidige selskaper

Krav om tilleggspremier som et gjensidig selskap med variable premier har på medlemmer i løpet av regnskapsåret, kan etter samtykke fra Kredittilsynet medregnes i solvensmargin­kapitalen med et beløp som svarer til inntil halvparten av differansen mellom maksimale premier og premier som faktisk innkreves. Beløpet kan ikke utgjøre mer enn 50 prosent av det laveste beløp av samlet solvensmarginkapital beregnet etter bestemmelsene i §§ 8 og 8a og solvensmarginkravet beregnet etter bestemmelsene i kapittel 2. Beløpet kan heller ikke medregnes til dekning av det absolutte minstekravet til solvensmargin gitt ved § 3 første ledd annet punktum.

§ 11 første ledd annet punktum skal lyde:

Refinansieringsplanen skal godkjennes av Kredittilsynet.

§ 11 nytt annet ledd skal lyde:

Refinansieringsplanen skal minst omfatte opplysninger eller dokumentasjon som for de tre kommende regnskapsår viser:

 • En oversikt som gir detaljerte opplysninger vedrørende forventede inntekter og kost­nader i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhet samt mottatt og avgitt reassuranse.
 • En oversikt over de anslåtte administrasjonskostnader, inklusive provisjoner.
 • En prognose for utviklingen av balansen.
 • Estimater på de finansielle ressurser som er tiltenkt å dekke henholdsvis de inngåtte forsikringsforpliktelser og solvensmarginkravet.
 • En oversikt over den samlede reassuransepolitikk.

§ 11 nåværende annet ledd blir tredje ledd.

§ 11 tredje ledd første punktum skal lyde:

Kredittilsynet kan i tilfeller som nevnt i første ledd begrense eller forby selskapets frie råde­rett over dets eiendeler

Ny § 12 skal lyde:

§ 12 Krav om refinansieringsplan mv. i særlige tilfeller

Dersom Kredittilsynet har grunn til å tro at de forhold som fremgår av lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner § 3–1 første ledd vil inntreffe, kan Kredittilsynet kreve at selskapet fremlegger en refinansier­ingsplan. Etter at krav om fremleggelse av refinansieringsplan er fremsatt, skal Kredittilsynet unnlate å utstede solvenssertifikat frem til Kredittilsynet ikke lenger anser at forsikringstakernes rettigheter er i fare.

§ 11 annet ledd gjelder tilsvarende.

Dersom Kredittilsynet har grunn til å tro at forhold som nevnt i første ledd vil inntreffe som følge av at selskapets økonomiske situasjon forverres, kan Kredittilsynet pålegge selskapet et høyere solvensmarginkrav enn det som følger av kapittel 2, jf. kredittilsynsloven § 4 nr. 4. Størrelsen på det forhøyede solvensmarginkravet skal fastsettes på grunnlag av refinansier­ingsplanen omtalt i første og annet ledd.

Nåværende § 12 blir § 13.

Ny § 14 skal lyde:

§ 14 Særregler for tilfeller der solvensmarginkravet er redusert i forhold til foregående regnskapsår

Dersom solvensmarginkravet beregnet etter §§ 4 og 5 er lavere enn solvensmarginkravet beregnet ved utløpet av foregående regnskapsår, skal solvensmarginkravet likevel være minst lik solvensmarginkravet ved utløpet av foregående regnskapsår multiplisert med forholds­tallet mellom selskapets erstatningsavsetning for egen regning ved utløpet av siste regnskaps­år og selskapets erstatningsavsetning for egen regning ved utløpet av foregående regnskaps­år. Forholdstallet i første punktum skal ikke under noen omstendighet settes høyere enn 1.

Ny § 15 skal lyde:

§15 Særlige fullmakter til Kredittilsynet

Kredittilsynet kan pålegge selskapet å nedjustere verdien av alle elementer som kan inngå i solvensmarginkapitalen, dersom markedsverdien av disse elementer har blitt betydelig endret etter utgangen av siste regnskapsår.

Kredittilsynet kan pålegge selskapet å begrense gjenforsikringskontraktenes effekt på solvensmarginkravet utover det som følger av § 4 fjerde ledd og § 5 fjerde ledd, dersom gjen­forsikringskontraktenes art eller kvalitet er blitt betraktelig endret siden siste regnskapsår eller gjenforsikringskontraktene ikke innebærer noen eller bare en ubetydelig risikoover­føring.

Ny § 16 skal lyde:

§ 16 Regulering av beløp i euro

Beløpene i euro fastsatt i § 3 første ledd, § 4 tredje ledd og § 5 tredje ledd skal reguleres 20. september hvert år med utgangspunkt i utviklingen av den europeiske konsumpris­indeksen som offentliggjøres av Eurostat. Beløpene reguleres første gang 20. september 2003.

Reguleringen gjennomføres ved at beløpene angitt i første ledd økes med den prosentvise endringen i den europeiske konsumprisindeksen i perioden fra 20. mars 2002 til datoen for regulering. De regulerte beløp avrundes oppover til nærmeste 100 000 euro. Dersom den prosentvise endringen siden forrige regulering er mindre enn 5 prosent foretas ingen ny regulering.

Nåværende § 13 blir § 17.

Ny § 18 skal lyde:

§ 18 Overgangsbestemmelse vedrørende naturskadefondet

Frem til og med 31. desember 2004 kan selskapet medregne 100 prosent av naturskade­fondet i solvensmarginkapitalen.

Frem til og med 31. desember 2005 kan selskapet medregne 75 prosent av naturskade­fondet i solvensmarginkapitalen.

Frem til og med 31. desember 2006 kan selskapet medregne 50 prosent av naturskade­fondet i solvensmarginkapitalen.

Frem til og med 31. desember 2007 kan selskapet medregne 25 prosent av naturskadefondet i solvensmarginkapitalen.

Ny § 19 skal lyde:

§ 19 Overgangsbestemmelse vedrørende forhøyede bruttopremier og forhøyede brutto erstatningskostnader

Frem til og med 20. mars 2004 forhøyes ikke § 4 annet ledd og § 5 annet ledd.

Frem til og med 20. mars 2005 kan det benyttes en prosentsats i § 4 annet ledd og § 5 annet ledd på 12 ^2 prosent.

Frem til og med 20. mars 2006 kan det benyttes en prosentsats § 4 annet ledd og § 5 annet ledd på 25 prosent.

Frem til og med 20. mars 2007 kan det benyttes en prosentsats § 4 annet ledd og § 5 annet ledd på 37 ^2 prosent.

Ny § 20 skal lyde

§ 20 Dispensasjoner

Frem til 31. desember 2006 kan Kredittilsynet gi gjensidige skadeforsikringsselskap som har en begrenset bransjekonsesjon eller arbeider i et avgrenset geografisk område, dispensasjon fra minstekravet til solvensmargin i § 3 i denne forskrift.

Nåværende § 14 blir § 21.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004 og skal anvendes første gang for regnskapsår som begynner i 2004.

Til toppen