Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

 

Fastsatt av Finansdepartementet 19. juni 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I.

Forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner ny § 4-11 skal lyde:

Motorvogn som kan benytte etanol til fremdrift gis etter Stortingets avgiftsvedtak § 6 annet ledd et kronefradrag i beregnet avgiften etter avgiftsvedtaket § 2.

Fradraget gjelder motorvogner som benytter stempeldrevet forbrenningsmotor som benytter etanol. Fradraget omfatter også motorvogner som i tillegg til etanol også kan benytte bensin til fremdrift. Med etanol menes i denne sammenheng konsentrasjoner på minst 85 pst etanol. Fradraget gjelder bare motorvogner som er levert for etanoldrift fra produsent.

Ved første gangs registrering av brukte motorvogner som omfattes av Stortingets avgiftsvedtak § 6 annet ledd skal kronefradrag skje før fastsettelse av fradrag etter bestemmelsene i §§ 3-3 og 3-4.

Dersom motorvognen senere endres slik at den ikke lenger kan benytte etanol til fremdrift, skal det betales avgift som bestemt for den avgiftsgruppe motorvognen kommer i etter de regler som gjelder på tidspunktet for endringen.

II.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2007.

 

Til toppen