Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt 11. januar 2008 av Finansdepartementet i medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2, Stortingets avgiftsvedtak og tolltariffens innledende bestemmelser


I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

                                                               I
§ 2-3 første ledd skal lyde:
Varebil klasse 2
Som varebil klasse 2 anses motorvogn som teknisk defineres som N1, hvor det bak førersetet ikke er fast setearrangement eller fester, beslag, brønn mv. for slikt, og som har fastmontert beskyttelsesvegg mellom fører-/passasjerrom og godsrom. Avstanden mellom beskyttelsesvegg og karosseri skal ikke overstige 5 cm. Beskyttelsesveggen eller festebraketter til denne skal ikke kunne komme i konflikt med kollisjonsputer. I slike tilfeller kan beskyttelsesveggen utformes slik at den i området fra seteryggens overside (i normal sitteposisjon) og opp til taket ikke dekker hele bredden mellom hodestøttenes yttersider og karosseriet. Avstanden mellom beskyttelsesveggens yttersider og karosseriet i dette området skal likevel ikke overstige 20 cm. Godsrommet skal være utformet slik at det skal kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med lengde 140 cm, bredde 90 cm og høyde 105 cm.

§ 5-2 første ledd skal lyde:
Beregning av tilleggsavgift ved endring av avgiftsmessig status og avgiftsmessig grunnlag
Ved endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag skal tillegget i engangsavgift utgjøre differansen mellom den opprinnelige og den endrede motorvogn, beregnet etter de regler og avgiftssatser som gjelder på det tidspunkt avgiften blir betalt. Ved behandling av rettsstridig endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag skal legges til grunn de regler og avgiftssatser som gjelder på kontrolltidspunktet eller det tidspunkt offentlig myndighet får kjennskap til endringen.

§ 5-3 skal lyde:
Krav til søknad og betaling ved endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag
Før motorvognens avgiftsmessige status eller avgiftsmessige grunnlag endres, må det søkes om tillatelse fra tollregionen. Søknaden må være vedlagt kopi av vognkortet. Fastsatt avgift må betales før ombyggingen starter. Ombyggingen må godkjennes av regionvegkontoret. 

                                                              II
Endringene under I trer i kraft fra 1. mars 2008.


 

 

Til toppen