Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2009 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak

Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2009 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

                                                       I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 4-1 første ledd første punktum skal lyde:

Ambulanse, herunder leilighetsambulanse, er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav f.

§ 4-2 første ledd første punktum skal lyde: 

Begravelseskjøretøy er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav g

§ 4-3 første ledd første punktum skal lyde:

Beltemotorsykkel som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på humanitær institusjon som skal nytte motorvognen i ambulansetjeneste, er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav h.

§ 4-5 første ledd første punktum skal lyde:

Spesialutrustede motorvogner til bruk for brannvesenet er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav n.

§ 4-7 første ledd første punktum skal lyde:

For buss som er fritatt for avgift etter Stortingets avgiftsvedtak § 5 bokstav j, skal det innbetales et forholdsmessig beløp dersom den avgiftsfrie bruken av motorvognen, opphører innen ett år regnet fra registreringen.

§ 4-10 første ledd første punktum skal lyde:

Motorvogn som bare bruker elektrisitet til framdrift er fritatt for engangsavgift etter Stortingets avgiftsvedtak § 5 bokstav i.

§ 4-11 første ledd skal lyde:

Motorvogn som kan benytte etanol som drivstoff gis etter Stortingets avgiftsvedtak § 5 annet ledd et kronefradrag i beregnet avgift etter avgiftsvedtaket § 2.

§ 4-11 tredje ledd skal lyde:

Ved første gangs registrering av brukte motorvogner som omfattes av Stortingets avgiftsvedtak § 5 annet ledd skal kronefradrag skje før fastsettelse av fradrag etter bestemmelsene i § 3-3 og § 3-4.

                                                      II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Til toppen