Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Forskrift
om endring av forskrift
19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, Stortingets avgiftsvedtak og tolltariffens innledende bestemmelser.

I

§ 3-3 første og tredje ledd skal lyde:

Ved første gangs registrering av brukte motorvogner gjøres det følgende fradrag i avgiften:

Alder over 1 måned

2 pst.

Alder over 2 måneder

4 pst.

Alder over 3 måneder

6 pst.

Alder over 4 måneder

8 pst.

Alder over 5 måneder

10 pst.

Alder over 6 måneder

12 pst.

Alder over 1 år

17 pst.

Alder over 2 år

30 pst.

Alder over 3 år

36 pst.

Alder over 4 år

42 pst.

Alder over 5 år

45 pst.

Alder over 6 år

50 pst.

Alder over 7 år

55 pst.

Alder over 8 år

59 pst.

Alder over 9 år

63 pst.

Alder over 10 år

67 pst.

Alder over 11 år

70 pst.

Alder over 12 år

73 pst.

Alder over 13 år

76 pst.

Alder over 14 år

78 pst.

Alder over 15 år

80 pst.

Motorvognens alder regnes fra det tidspunkt motorvognen ble registrert første gang og fram til tidspunktet da motorvognen registreres første gang her i landet. Alderen må legitimeres med offisielle registreringsdokumenter eller med attest fra vedkommende registreringsmyndighet. Hvis registreringsdato ikke kan legitimeres tilfredsstillende, beregnes alderen fra 1. januar året etter produksjonsåret.

§ 6-2 første ledd første punktum skal lyde:

Tollregionen kan etter søknad frita for avgift ved oppbygging av skadet norskregistrert motorvogn.

§ 7-1 første, annet og tredje ledd skal lyde:

Virksomheter som melder motorvogner til registrering kan søke tollregionen om å bli registrert som avgiftspliktig virksomhet.

For å oppnå registrering må virksomheten være registrert i Foretaksregisteret. Tollregionen kan dispensere fra kravet om registrering i Foretaksregisteret når særlige omstendigheter tilsier det.

Virksomheten skal registreres i den tollregion virksomheten har sitt forretningssted etter foretaksregisteret.

§ 7-2 første ledd første punktum skal lyde:

Tollregionen kan nekte eller trekke tilbake registrering dersom:

§ 7-3 annet ledd og tredje ledd første punktum skal lyde:

Endringer om disse forhold skal meddeles umiddelbart til tollregionen.

Dersom virksomheten opphører eller stanses i et tidsrom på minst tre måneder, skal det sendes melding om dette til tollregionen.

§ 7-4 annet ledd skal lyde:

Dersom spesifikasjonen avviker fra virksomhetens egen oversikt, skal det gis melding om dette til tollregionen.

§ 7-5 første og annet ledd skal lyde:

Avgiften betales til vedkommende tollregion eller ved overføring til den bankkonto tollregionen bestemmer.

Betaling til tollregionens konto skal enten skje ved bruk av tilsendt blankett eller elektronisk ved at blankettens kundeidentifikasjons (KID) oppgis sammen med betalingsoppdraget til betalers bank.

§ 7-6 første ledd og tredje ledd første og annet punktum skal lyde:

Avgift i samsvar med tilsendt spesifikasjon skal betales til tollregionen innen den 18. i måneden etter at registreringen fant sted.

Foretas betalingen ved overføring til tollregionens konto, anses betaling for å ha skjedd når avgiften er godskrevet vedkommende tollregions bank. Skjer betaling ved overføring fra konto i samme bank, anses betaling å ha skjedd når beløpet er godskrevet tollregionens konto.

§ 7-8 første ledd første punktum og tredje ledd skal lyde:

Tollregionen skal ved registrering av avgiftspliktige kreve at det stilles sikkerhet for skyldig avgift.

De nærmere krav til sikkerheten, herunder sikkerhetens omfang, fastsettes av tollregionen. Normalt skal sikkerheten til enhver tid dekke avgiftskravet for en måned. Dersom nye omstendigheter eller opplysninger tilsier det, kan tollregionen stille ytterligere krav til sikkerhet.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen