Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 14. mars 2008 med hjemmel i tredje ledd i del X overgangsregler til endringene i skatteloven §§ 8–14, 8–15 og 8–17 vedtatt ved lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

                                                         I

§ 8–20 med overskrift og deloverskrift skal lyde:

§ 8–20 Forskjellige bestemmelser

Utfyllende bestemmelser om fond for miljøtiltak mv., fastsatt med hjemmel i overgangsregler til endringene i skatteloven §§ 8–14, 8–15 og 8–17 vedtatt ved lov 14. desember 2007 nr. 107

§ 8–20–1 Formål
Fond for miljøtiltak mv. har til formål å fremme investeringer i miljøtiltak innenfor skipsfartsnæringen som reduserer miljøpåvirkning fra næringen som er til skade eller ulempe for miljøet.

§ 8–20–2 Anvendelsesområde
Bestemmelsene i §§ 8–20–1 til 8-20-8 gjelder for selskaper som er lignet etter den særskilte beskatningsordningen i henhold til skatteloven §§ 8-10 til 8-20 for inntektsåret 2006, og som for inntektsåret 2007 fortsatt skal lignes etter den særskilte beskatningsordningen.

§ 8–20–3 Definisjon av miljøtiltak
(1) Med miljøtiltak menes ethvert tiltak som fører til reduksjon av forurensning. Som forurensning regnes miljøpåvirkning som omfattes av forurensningsloven §§ 6 og 27. Som forurensning regnes også tilførsel av fremmede organismer til vann.

(2) Følgende tiltak skal ikke anses som miljøtiltak:

a. Ulykkesforebyggende tiltak av den art som er regulert i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974 med endringer (SOLAS 74).

b. Del av tiltak som oppfyller miljøkrav som følger av gjeldende miljøregelverk som er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) og som har trådt i kraft, eller strengere krav for fartøy som følge av registrering i norsk eller utenlandsk skipsregister som har virkning for virksomheten.

c. Tiltak som gjennomføres mindre enn 12 måneder før tiltaket er påkrevd etter miljøregelverket. Dette gjelder likevel ikke for tiltak som etter sin art ikke har virkning i mer enn 12 måneder.

(3) Som miljøtiltak regnes bare tiltak som antas å ha en miljøgevinst med en dokumenterbar miljøvirkning i minst 12 måneder, dersom tiltaket etter sin art er egnet til å gi en slik varig effekt.

(4) Investering i følgende anses som miljøtiltak:

a. Gassmotor, brenselcellemotor og hybridmotor.
b. Motortekniske ombygninger.
c. Vannemulsjon.
d. SCR-katalysator.
e. Anlegg for håndtering av ballastvann.

(5) Følgende løpende tiltak anses som miljøtiltak:

a. Kjøp av urea eller ammoniakk til bruk i SCR-katalysator.
b. Kjøp av varer eller tjenester som reduserer bruken av biocidholdige bunnstoff.
c. Kjøp av drivstoff med lavt svovelinnhold. Med lavt svovelinnhold menes 0,5 pst. eller mindre for skip med fartsområde helt eller delvis i Nord- eller Østersjøen, slik disse områdene er definert i forskrift 16. juni 1983 nr. 1122 om hindring av forurensning fra skip § 7–10 første ledd a og b, og for andre skip 1,5 pst. eller mindre.

(6) Opphugging av skip kan anses som miljøtiltak for så vidt opphuggingen gjennomføres i henhold til kravene i det til enhver tid gjeldende utkast til konvensjon om skipsopphugging, og til konvensjonen når denne blir fastsatt av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO).

(7) Skattyter kan kreve at andre typer tiltak enn de som er nevnt i fjerde til sjette ledd skal anses som miljøtiltak.

§ 8–20–4 Forsknings- og utviklingsprosjekter
(1) Skattyter kan kreve fradrag i fond for miljøtiltak mv. for kostnader til egenutført og innkjøpt forsknings- og utviklingsprosjekt, herunder prosjekter som utføres eller kjøpes inn sammen med andre selskaper og sammenslutninger mv.

(2) Med forsknings- og utviklingsprosjekt forstås et avgrenset og målrettet prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring, herunder utvikling av produkter og utstyr, som antas å være til nytte i forbindelse med utvikling og iverksettelse av miljøtiltak som nevnt i § 8–20–3.

(3) Alminnelig bedriftsorientert produkt- og tjenesteutvikling uten forskningspreg omfattes ikke, herunder prosjekter som:

a. har karakter av løpende drift, eller
b. hovedsakelig omfatter organisasjonsutvikling, opplæring eller kvalitetssikring.

§ 8–20–5 Fradrag i fond for miljøtiltak mv.
(1) Det gis fradrag i fond for miljøtiltak mv. for kostnader til tiltak som oppfyller vilkårene for å være miljøtiltak, jf. §§ 8–20–3 og 8–20–4. Det gis kun fradrag for den del av totalkostnaden som medfører en reduksjon av forurensning. Dersom kostnaden knyttet til miljøgevinsten ikke kan skilles ut som en del av totalkostnaden, kan differansen mellom totalkostnaden og kostnaden for en teknisk sammenlignbar investering som ikke medfører en miljøgevinst fradragsføres fond for miljøtiltak mv. Med teknisk sammenlignbar investering menes investering med tilsvarende produksjonskapasitet og tekniske spesifikasjoner.

(2) En kostnad fradras i fond for miljøtiltak mv. i det året det oppstår en ubetinget forpliktelse for skattyteren til å dekke eller innfri kostnaden. Kostnad som det er oppstått en ubetinget forpliktelse til å dekke eller innfri i inntektsåret 2007, kan likevel kreves fradratt for inntektsåret 2008.

(3) Kostnader til formuesobjekt som realiseres innen to år etter ervervelsen gir ikke rett til fradrag i fond for miljøtiltak mv.

(4) Det gis ikke fradrag i fond for miljøtiltak mv. for kostnader som kreves fradratt i egen eller annen skattyters inntekt eller skatt ved ligningen i Norge.

(5) Det gis fradrag i fond for miljøtiltak mv. for kostnader til dokumentasjon, verifisering og regnskapsføring vedrørende fondet.

(6) Ligningsmyndighetens avgjørelse om fradrag i fond for miljøtiltak mv. kan endres etter reglene i ligningsloven kapittel 9.

§ 8–20–6 Dokumentasjon
(1) Skattyter skal i vedlegg til selvangivelsen fremlegge dokumentasjon vedrørende:
a. Restsaldo på fond for miljøtiltak mv. per 31. desember i inntektsåret.
b. Tiltak med miljøgevinst som er foretatt i inntektsåret.
c. Tiltakenes miljøgevinst, herunder at disse har en miljøvirkning i minst 12 måneder.
d. Kostnadene knyttet til miljøgevinsten.

(2) Som dokumentasjon regnes blant annet utførte utslippsmålinger, produktbeskrivelser og dokumentasjon fra leverandør.

(3) Fremlagt dokumentasjon skal være verifisert av klassifikasjonsselskap som har avtale i henhold til skipssikkerhetsloven § 41. Dokumentasjon kan forhåndsverifiseres dersom det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å foreta en vurdering av miljøtiltaket før det iverksettes.

(4) Det skal føres eget regnskap for fond for miljøtiltak mv. som på oppfordring skal fremlegges ligningsmyndighetene.

(5) Ligningsmyndighetene kan kreve at skattyter fremlegger ytterligere dokumentasjon etter ligningsloven § 4–8.

§ 8–20–7 Tiltak som gjennomføres i underliggende selskap, poolsamarbeid og konsernforbundet selskap
(1) Skattyter kan kreve fradrag i fond for miljøtiltak mv. for kostnader til miljøtiltak som gjennomføres i underliggende selskap som nevnt i skatteloven § 8–11 første ledd e og f. Det gis fradrag for en andel av kostnadene til miljøtiltak mv. som tilsvarer eierandelen i selskapet på tidspunktet for gjennomføringen av tiltaket.

(2) Skattyter kan kreve fradrag i fond for miljøtiltak mv. for kostnader til miljøtiltak som gjennomføres i poolsamarbeid som nevnt i skatteloven § 8–11 første ledd d. Det gis fradrag for en andel av kostnadene til miljøtiltak mv. som tilsvarer deltakerens andel av poolsamarbeidets overskudd og underskudd.

(3) Skattyter kan kreve fradrag i fond for miljøtiltak mv. for kostnader til miljøtiltak som gjennomføres i norsk eller utenlandsk konsernforbundet selskap eller sammenslutning. Vilkårene i skatteloven § 10–4 første ledd annet punktum gjelder tilsvarende. Tiltaket må være knyttet til virksomhet i det konsernforbundne selskapet som etter sin art oppfyller vilkårene i skatteloven §§ 8–11 og 8–13.

§ 8–20–8 Tidsfrist
(1) Avsetningen på fond for miljøtiltak mv. må være benyttet til miljøtiltak innen utgangen av inntektsåret 2021. Det må ha oppstått en ubetinget forpliktelse til å dekke eller innfri kostnadene til miljøtiltak innen 31. desember 2021, jf. § 8–20–5 annet ledd.

(2) Ubeskattet gevinst knyttet til restsaldo på fond for miljøtiltak mv. per 31. desember 2021 skal tas til inntekt for inntektsåret 2021.

                                                           II

Denne forskrift trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007.
 

 

Tilhørende lov

Til toppen