Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 27. juni 2003 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-41 og § 6-47.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 5-41-9 nytt annet ledd skal lyde:

  1. Er ikke ytelsene garanterte i utbetalingsperioden, skal den terminvise utbetaling ikke utgjøre et større beløp enn avtalens verdi på utbetalingstidspunktet dividert på gjenstående antall terminer, inklusive den aktuelle termin. Er livrenten livsvarig, beregnes gjenstående antall utbetalingsterminer med utgangspunkt i forsikringens beregningsgrunnlag.

§ 6-47-5 annet ledd og nytt tredje ledd skal lyde:

  1. Bestemmelsene i første ledd gjelder også dersom midlene tilknyttet en individuell pensjonsavtale overføres til annet selskap, jf. § 6-47-25 og forskrift av 27. november 1991 nr. 757 om rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til kollektiv eller individuell livs- eller pensjonsforsikring.
  1. Dersom ikke annet er fastsatt i denne forskrift, i lov eller i medhold av lov, skal utbetalt beløp for ytelser som nevnt i denne forskrift for hvert år i hele utbetalingsperioden være minst like stort som foregående år.

§ 6-47-18 skal lyde:

§ 6-47-18 Ytelser

  1. Pensjonsforsikringsavtale skal fastsette den eller de ytelser som skal utbetales.
  2. Er ikke ytelsene garanterte i utbetalingsperioden, skal den terminvise utbetaling ikke utgjøre et større beløp enn avtalens verdi på utbetalingstidspunktet dividert på gjenstående antall terminer, inklusive den aktuelle termin. Ved beregning av gjenværende utbetalingsperiode for alderspensjonen kan det tas utgangspunkt i at alderspensjonen skal løpe i det minimum antall år som er fastsatt i lov eller i medhold av lov. Er det avtalt at alderspensjonen skal settes ned fra fylte 67 år, jf. § 6-47-12, kan det tas hensyn til dette ved beregning av største terminvise utbetaling.

§ 6-47-24 første ledd og nytt annet ledd skal lyde:

  1. Alderspensjon og ytelser som nevnt i § 6-47 del III skal utbetales i terminer av høyst ett års varighet.
  2. Er ikke ytelsene garanterte i utbetalingsperioden, skal den terminvise utbetaling ikke utgjøre et større beløp enn avtalens verdi på utbetalingstidspunktet dividert på gjenstående antall terminer, inklusive den aktuelle termin. Ved beregning av gjenværende utbetalingsperiode for alderspensjonen kan det tas utgangspunkt i at alderspensjonen skal løpe i det minimum antall år som er fastsatt i lov eller i medhold av lov. Er det avtalt at alderspensjonen skal settes ned fra fylte 67 år, jf. § 6-47-12, kan det tas hensyn til dette ved beregning av største terminvise utbetaling.

§ 6-47-26 oppheves.

§ 6-47-27 skal lyde:

Forsikring inngått i henhold til forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1 punkt VI (kapitaliseringsprodukter), regnes som pensjonsspareavtale inngått med livsforsikringsselskap.

§ 6-47-28 tredje ledd oppheves.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen