Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr 1158 til utfylling og gjennomføring m.v. av skatteloven 26. mars 1999 nr 14

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr 1158 til utfylling og gjennomføring m.v. av skatteloven 26. mars 1999 nr 14

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2005 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 10-44 femte ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 10-44-1 annet ledd oppheves.

§ 10-44-1 nytt annet ledd skal lyde:

Fradraget etter første ledd gis ved at beløpet føres på deltakerens gevinst- og tapskonto etter skatteloven § 14-45.

§ 10-44-1 nytt tredje ledd skal lyde:

Ved overføring av andel følger rettighet etter første ledd andelen.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2005.

Til toppen