Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt §§ 3-1, 4-12, 9-3, 9-8, 10-70, 14-3 og 18-5 og lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 6-16.

                                                             I

§ 3-1-7 annet ledd første punktum skal lyde:
Melding om å frasi seg skattemessige fordeler ved å anses bosatt i Finnmark eller Nord-Troms gis til skattekontoret for ett år av gangen.

§ 4-12-5 annet ledd skal lyde:
(2) Formuesverdien av aksjer i norske selskaper fastsettes av det skattekontoret som ligner selskapet. Formuesverdien av norskeide aksjer i utenlandsk selskap fastsettes av det skattekontoret som ligner aksjonæren.

§ 9-3-3 første ledd skal lyde:
(1) Ønsker skattyteren at oppregulert kostpris i henhold til bestemmelsen i § 9-3-2 skal legges til grunn som inngangsverdi, må vedkommende fremsette krav om dette med nødvendig dokumentasjon til skattekontoret sammen med selvangivelsen for det inntektsåret eiendommen realiseres.
 
§ 9-8-6 skal lyde:
Ønsker skattyter at oppregulert kostpris i henhold til bestemmelsene i § 9-8-4 og § 9-8-5 skal legges til grunn som inngangsverdi, må vedkommende fremsette krav om dette med nødvendig dokumentasjon til skattekontoret sammen med selvangivelsen for det inntektsåret eiendommen realiseres.

§ 10-70-1 femte ledd skal lyde:
(5) Når rett til utsettelse med innbetaling av skatten ikke lenger foreligger, skal skattyteren innen to måneder informere skattekontoret om den betalingsutløsende hendelsen.

§ 14-3-12 annet ledd bokstav c annet punktum skal lyde:
    Har flyveren vært skattepliktig til flere kommuner i tjenestekontraktstiden, fordeles trekkbeløpet på disse i henhold til oppgaver innhentet i medhold av b.

§ 18-5-14 skal lyde:
Vedkommende skattekontor engasjerer sakkyndig bistand når det skal foretas befaring i kraftanlegg, jf. ligningsloven § 2-9 nr. 2. Som hovedregel skal det engasjeres særskilt takstutvalg etter ligningsloven § 7-3.


                                                       II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.
 

Til toppen