Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 26. mai 2008 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 8–11 tiende ledd, § 8–13 første ledd annet punktum og § 8–16 første ledd annet punktum og annet ledd, samt første ledd fjerde punktum og åttende ledd femte og sjette punktum i del X overgangsregler til endringene i skatteloven §§ 8–14, 8–15 og 8–17 vedtatt ved lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

                                                         I

§ 8–16–1 skal lyde:
(1) Tonnasjeskatt etter skatteloven § 8–16 fastsettes pr. dag, uavhengig av om skipet eller hjelpefartøyet har vært i drift eller ikke. Har skipet eller hjelpefartøyet vært ute av drift i et sammenhengende tidsrom av mer enn tre måneder i inntektsåret, skal tonnasjeskatt likevel ikke svares for det tidsrom skipet eller hjelpefartøyet har vært ute av drift.

(2) Ved erverv av skip eller hjelpefartøy, skal tonnasjeskatt svares fra leveringstidspunktet. Ved realisasjon av skip eller hjelpefartøy i inntektsåret, skal det svares tonnasjeskatt frem til realisasjonstidspunktet.

(3) Tonnasjeskatt for innleiet skip eller hjelpefartøy, skal beregnes for det tidsrom eier har stillet skipet eller hjelpefartøyet til leietakers rådighet. Har leietaker videreleiet skipet eller hjelpefartøyet, skal andre leietakere ikke svare tonnasjeskatt for samme skip eller hjelpefartøy for det tidsrom utleier plikter å betale slik skatt.

(4) Med skipets eller hjelpefartøyets nettotonnasje forstås nettotonnasje slik denne til enhver tid er fastsatt i målebrev som er gyldig her i riket i henhold til forskrift av 26. juli 1994 nr. 749 om måling av fartøyer. Ved beregning av tonnasjeskatt skal nettotonnasjen avrundes til nærmeste hele tusen tonn.

§ 8–16–10 skal lyde:
Bestemmelsene i § 8–16 del B gjelder ved beregning av tonnasjeskatt for skip og hjelpefartøy som er deklarert i henhold til bestemmelsene i forskrift av 28. november 2000 nr. 1194 om miljødeklarasjon i forbindelse med miljødifferensiering for skip og flyttbare innretninger.

§ 8–16–11 første ledd skal lyde:
(1) Skattyter kan kreve reduksjon i tonnasjeskatt for skip eller hjelpefartøy etter bestemmelsene i § 8–16 del B for den del av inntektsåret det foreligger miljødeklarasjon for fartøyet.

§ 8–16–13 første ledd første punktum skal lyde:
Beregnet tonnasjeskatt per dag for skip eller hjelpefartøy med miljøfaktor større enn 0 reduseres med 1/40 for hvert hele trinn på miljøskalaen.

§ 8–16–13 annet ledd skal lyde:
For skip eller hjelpefartøy med registrert miljøfaktor 0 skal det svares tonnasjeskatt som angitt i Stortingets skattevedtak for inntektsåret.

§ 8–16–14 skal lyde:
(1) Kopi av bekreftet registrert miljødeklarasjon skal vedlegges selvangivelsen første året skattyter krever reduksjon i tonnasjeskatten for skipet eller hjelpefartøyet etter bestemmelsene i § 8–16 del B.

(2) Er det i løpet av inntektsåret gitt ny miljødeklarasjon for skip eller hjelpefartøy, skal bekreftet kopi av denne vedlegges selvangivelsen for dette året.

                                                                    II

§ 8–11–1 første ledd bokstav d skal lyde:
d. skip i stasjonær virksomhet og havnetrafikk, eller annen virksomhet over begrenset fartsområde hvor utseilt distanse ikke overstiger 30 nautiske mil, likevel slik at taubåt anses som skip i fart når fartøyet driver virksomhet som nevnt i mindre enn halvparten av inntektsåret. Ventedager skal fordeles forholdsmessig mellom virksomhet som nevnt og annen transportvirksomhet. 

§ 8–11–1 annet ledd nytt annet og tredje punktum skal lyde:
Taubåt i utenriksfart anses som skip i fart bare dersom taubåten i mindre enn halvparten av inntektsåret benyttes til stasjonær virksomhet og havnetrafikk eller annen virksomhet der utseilt distanse ikke overstiger 30 nautiske mil. Ventedager skal fordeles forholdsmessig mellom virksomhet som nevnt og annen transportvirksomhet.

Ny § 8–13 med overskrift skal lyde:
§ 8–13. Krav til virksomhet i selskap innenfor ordningen

§ 8–13–1 Strategisk og kommersiell ledelse og annen tilknyttet virksomhet

(1) Selskap innenfor ordningen kan drive virksomhet i form av
a. strategisk og kommersiell ledelse samt daglig teknisk drift og vedlikehold av egne og innleide fartøyer, samt kvalifiserte fartøyer som nevnt i skatteloven § 8–11 første ledd a eller b i konsernforbundet selskap
b. strategisk og kommersiell ledelse samt daglig teknisk drift og vedlikehold av fartøy i poolsamarbeid som nevnt i skatteloven § 8–11 første ledd d, dersom selskapet er deltaker i poolen, eller konsernforbundet selskap som nevnt i skatteloven § 8–11 første ledd e til g er deltaker i poolen
c. følgende aktiviteter knyttet til gods som transporteres på et kvalifisert fartøy eid eller innleid av selskapet eller konsernforbundet selskap som nevnt i skatteloven § 8–11 første ledd e til g, når aktiviteten utøves i nær tilknytning til godstransportvirksomheten:
1. lasting og lossing av gods,
2. midlertidig plassering av gods i eller i nærheten av havn i påvente av videre transport,
3. transport av gods i havneområdet,
4. utleie av containere for gods om bord,
d. følgende aktiviteter knyttet til persontransport på et kvalifisert fartøy eid eller innleid av selskapet eller konsernforbundet selskap som nevnt i skatteloven § 8–11 første ledd e til g, når aktiviteten utøves i nær tilknytning til persontransportvirksomheten:
1. på- og avstigning av passasjerer,
2. drift av billettkontorer og passasjerterminaler,
3. transport av personer i havneområdet,
4. salg av varer til forbruk om bord,
5. salg av tjenester som står i en naturlig sammenheng med passasjertransporten,
6. utleie av lokaler om bord,
e. samlet transporttjeneste som består av sjøtransport med eid eller innleid kvalifisert fartøy som nevnt i skatteloven § 8–11 første ledd a eller b samt land- og/eller flytransport, når det er inngått avtale med en tredjepart om land- og/eller flytransporten. I forbindelse med avtale om samlet transporttjeneste som nevnt i foregående punktum kan sjøtransport med eget eller innleid skip erstattes av annen type transport dersom transporten med eget eller innleid skip ikke kan gjennomføres på grunn av forhold som var upåregnelige på tidspunktet for inngåelsen av avtalen om samlet transporttjeneste.

(2) Med konsernforbundet selskap menes i denne paragraf selskap som etter regnskapsloven § 1–3 tilhører samme konsern.

Deloverskrift til § 8–20–1 skal lyde:

A. Utfyllende bestemmelser om fond for miljøtiltak mv., fastsatt med hjemmel i overgangsregler til endringene i skatteloven § 8–14, § 8–15 og § 8–17 vedtatt ved lov 14. desember 2007 nr. 107

§ 8–20–10 med deloverskrift og overskrift skal lyde:

B. Utfyllende bestemmelser om justering av regnskapsmessige verdier, fastsatt med hjemmel i overgangsregler til endringene i skatteloven §§ 8–14, 8–15 og 8–17 vedtatt ved lov 14. desember 2007 nr. 107

§ 8–20–10 Justering av regnskapsmessige verdier
Ved fastsettelse av regnskapsmessige verdier etter første ledd annet punktum og åttende ledd første punktum i overgangsregler til endringer i skatteloven §§ 8–14, 8–15 og 8–17, jf. lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) del X, skal det foretas følgende justeringer:
a. Selskap som utarbeider selskapsregnskap etter regnskapsloven § 3–9 tredje eller fjerde ledd skal, for så vidt gjelder driftsmidler og andeler i selskaper som nevnt i skatteloven §§ 10–40 og 10–60, korrigere for differanse mellom bokført verdi og den verdi eiendelen ville vært bokført til dersom eiendelen hadde vært vurdert etter norske regnskapsregler, med eventuelle justeringer etter bokstav b.
b.  Dersom andel i selskap som nevnt i skatteloven §§ 10–40 eller 10–60 er vurdert etter kostmetoden, skal regnskapsmessig verdi erstattes av andel av det underliggende selskapets regnskapsmessige egenkapital på tidspunktet for inntreden, med eventuelle justeringer etter bokstav c. Verdien kan likevel ikke settes lavere enn deltakerens bokførte verdi av andelen eller aksjene.
c. Ved verdsettelse av andel i selskap som nevnt i skatteloven §§ 10–40 og 10–60 skal verdien korrigeres for andel av urealisert valutagevinst eller -tap som ikke er inntektsført eller fradragsført i det underliggende selskap. Korrigering skal bare foretas for andel av urealisert valutagevinst eller -tap som er oppstått i deltakerens eiertid. For aksjer i selskaper som nevnt i skatteloven § 8–11 første ledd d og g som ville vært fritatt fra beskatning ved realisasjon etter skatteloven § 2–38 og øvrige finansielle eiendeler, skal regnskapsmessig verdi erstattes med kostpris. Justering etter denne bokstav skal foretas uavhengig av hvilken regnskapsmetode andelen er bokført etter.
d. I tilfeller der det er inngått en leasingavtale, og leaser anses som eier regnskapsmessig, men som leier skattemessig, skal det ved fastsettelse av regnskapsmessig verdi for den eiendel leasingavtalen angår, gjøres fradrag for regnskapsmessig verdi av gjeld knyttet til leasingavtalen. Det samme gjelder i tilfeller der det er inngått en leasingavtale, og leiebeløpene balanseføres til nåverdi regnskapsmessig, men til nominell verdi skattemessig.

§ 8–20–20 med deloverskrift og overskrift skal lyde:

C. Utfyllende bestemmelser om beskatning ved realisasjon eller uttreden av rederiskatteordningen innen tre år, fastsatt med hjemmel i overgangsregler til endringene i skatteloven §§ 8–14, 8–15 og 8–17 vedtatt ved lov 14. desember 2007 nr. 107

§ 8–20–20 Fastsetting av inngangsverdi ved gevinstberegning
Ved beskatning etter del X åttende ledd annet og tredje punktum i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) skal inngangsverdien ved gevinstberegningen utgjøres av den verdien som er lagt til grunn ved inntredenbeskatningen, justert for inn- og utbetalinger i selskapet etter inntreden.

                                                                     III
Endringene under I trer i kraft straks. Endringene under II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007.


 

Til toppen