Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 15. mai 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) § 4-10 tredje ledd, § 4-12 fjerde ledd og lov 12. desember 2008 nr. 99 XII sjette ledd.

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

                                                   I
§ 4-10-2 nytt fjerde ledd skal lyde:
(4) Utleid næringseiendom verdsettes ikke etter § 4-10-2 til § 4-10-9 dersom eiendommen i sin helhet eies av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som er fritatt fra oppgaveplikt etter § 4-12-5 første ledd annet og tredje punktum.

§ 4-10-9 nytt femte ledd skal lyde:
Ved realisasjon av aksjer i et ikke-børsnotert aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som er fritatt fra oppgaveplikt etter § 4-12-5 første ledd annet og tredje punktum, skal utleid næringseiendom i realisasjonsåret verdsettes etter § 4-10-2 til § 4-10-9.

§ 4-12-5 første ledd nytt tredje punktum skal lyde:
Første punktum gjelder heller ikke for ikke-børsnotert selskap som direkte eller indirekte i sin helhet er eid av personer eller institusjoner som er fritatt for skatteplikt etter skatteloven § 2-30.

                                                 II
Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.


 

Tilhørende lov

Til toppen