Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 30. august 2005 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 6-50 sjette ledd.

I

I § 6-50 gjøres følgende endringer:

§ 6-50-3 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Tros- og livssynssamfunn og registreringsenhet som nevnt i skatteloven § 6-50 annet ledd tredje punktum skal også føre samlet regnskap over mottatte gaver.

Gjeldende annet, og tredje punktum blir nytt tredje og fjerde punktum.

§ 6-50-3 første ledd nytt femte og sjette punktum skal lyde:

Registreringsenhetens regnskap skal vise forholdet mellom mottatte gaver og bruk av midler innenfor formålet i hvert tros- og livssynssamfunn tilknyttet registreringsenheten. Regnskapet i det enkelte tros- og livssynssamfunn tilknyttet registreringsenheten skal ikke revideres etter reglene i denne forskrift.

§ 6-50-3 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Registreringsenheten, jf. skatteloven § 6-50 annet ledd tredje punktum, har alene innberetningsplikt som nevnt for gaver gitt til tilknyttede tros- og livssynssamfunn.

§ 6-50-3 tredje ledd første punktum skal lyde:

(3) Selskapet, stiftelsen, sammenslutningen, herunder tros- og livssynssamfunn og registreringsenheten må være registrert i Enhetsregisteret på innberetningstidspunktet.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2005.

Til toppen