Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue (skatteloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue (skatteloven) § 9-14 trettende ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue (skatteloven) § 9-14 trettende ledd.

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue (skatteloven) gjøres følgende endringer:

     I

Ny § 9-14 med overskrift skal lyde:

§ 9-14. Skatteplikt for gevinst på eiendeler mv. som tas ut av norsk beskatningsområde

§ 9-14-1. Unntak for fysiske driftsmidler med kortvarig tilknytning til norsk beskatningsområde
(1) Gevinst på eiendel som nevnt i skatteloven § 9-14 tredje ledd a som ikke har hatt tilknytning til norsk beskatningsområde i til sammen minst 12 måneder i løpet av de seks siste årene forut for tidspunktet som nevnt i skatteloven § 9-14 første ledd første punktum, omfattes ikke av skatteplikten etter § 9-14 første ledd. Det skal likevel leveres oppgave som nevnt i § 9-14-3 første ledd.
(2) Tap på eiendel som nevnt i skatteloven § 9-14 tredje ledd a som ikke har hatt tilknytning til norsk beskatningsområde i til sammen minst 12 måneder i løpet av de seks siste årene forut for tidspunktet som nevnt i skatteloven § 9-14 første ledd første punktum, gir ikke rett til fradrag etter skatteloven § 9-14 sjuende ledd.
(3) Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke i tilfeller der eiendelen er anskaffet senere enn to år forut for tidspunktet som nevnt i skatteloven § 9-14 første ledd første punktum.

§ 9-14-2. Terskelbeløp
(1) Gevinst på eiendel som nevnt i skatteloven § 9-14 tredje ledd a som ikke overstiger 5 millioner kroner, omfattes ikke av skatteplikten etter skatteloven § 9-14 første ledd. Tap på eiendel som nevnt i skatteloven § 9-14 tredje ledd a som ikke overstiger 5 millioner kroner, gir ikke rett til fradrag etter skatteloven § 9-14 sjuende ledd.
(2) Samlet gevinst for alle eiendeler eller forpliktelser innenfor hver av objektgruppene som nevnt i skatteloven § 9-14 tredje ledd b til e som fratrukket fradragberettiget tap ikke overstiger 1 million kroner i løpet av inntektsåret, omfattes ikke av skatteplikten etter skatteloven § 9-14 første ledd. Samlet tap for alle eiendeler eller forpliktelser innenfor hver av objektgruppene som nevnt i skatteloven § 9-14 tredje ledd b til e som tillagt skattepliktig gevinst ikke overstiger 1 million kroner i løpet av inntektsåret, gir ikke rett til fradrag etter skatteloven § 9-14 sjuende ledd.
(3) Ved beregning av gevinst og tap etter første ledd som skal sammenholdes med terskelbeløp, skal det tas hensyn til reduksjon av utgangsverdi etter skatteloven § 9-14 åttende ledd fjerde punktum.
(4) Beregning av gevinst og tap etter første og annet ledd påvirkes ikke av etterfølgende begivenheter som nevnt i skatteloven § 9-14 ellevte ledd.
(5) Det skal leveres oppgave som nevnt i § 9-14-3 første ledd selv om gevinsten ikke overstiger terskelbeløpene som nevnt første og annet ledd i denne paragraf.

§ 9-14-3. Utsettelse med innbetaling av utlignet skatt
(1) Utsettelse med innbetaling av utlignet skatt etter skatteloven § 9-14 niende ledd er betinget av at det leveres oppgave over eiendeler og forpliktelser som nevnt i skatteloven § 9-14 tredje ledd a til c, med beregning av gevinst, sammen med selvangivelsen for det år gevinsten er innvunnet, jf. skatteloven § 9-14 første ledd første punktum.
(2) Fortsatt utsettelse med innbetaling av skatten er betinget av at det sammen med selvangivelsen i hvert av de påfølgende år etter ligningsåret dokumenteres at eiendel eller forpliktelse som nevnt er i behold, og hvor skattyteren har sitt skattemessige bosted. For skattyter som ikke skal levere selvangivelse er fristen 31. mai.
(3) Hvis skattyteren innen fem år etter det år realisasjon anses å ha funnet sted, jf. skatteloven § 9-14 første ledd første punktum, blir skattemessig hjemmehørende i en stat hvor rett til utsettelse med innbetaling av skatten er betinget av at det stilles betryggende sikkerhet, må det stilles slik sikkerhet for at det fortsatt kan gis utsettelse med innbetaling av skatten.
(4) Sikkerhetsstillelsen skal svare til skatteforpliktelsen, og kan skje i form av bankgaranti, pant i verdipapirer eller annen betryggende sikkerhet. Kravet til sikkerhetsstillelse og dens varighet fastsettes av skattekontoret.
(5) Når rett til utsettelse med innbetaling av skatten ikke lenger foreligger, skal skattyteren innen to måneder informere skattekontoret om den betalingsutløsende hendelsen.

      II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.


 

Tilhørende lov

Til toppen