Forskrift - Livrenter

Fastsatt av Finansdepartementet 2. februar 2007 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) § 5-41 første ledd.

 

I

§ 5-41-8 annet ledd oppheves.

II

§ 51-41-8 nytt annet ledd skal lyde:

Ved gjenkjøp av livrenter før vilkårene til minste forsikringstid i § 5-41-2 a er oppfylt, settes den skattepliktige inntekten til en åttendedel av gjenkjøpsverdien i tillegg til den skattepliktige inntekten som følger av første ledd. Bestemmelsen i dette ledd gjelder ikke dersom gjenkjøpsverdien er satt lavere eller lik innbetalte premier.

III

Endringen under I trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2007.

Endringen under II trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2011.

Til toppen