Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 31. januar 2008 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 18-2 fjerde ledd tredje punktum, § 18-3 tredje ledd b, fjerde ledd annet punktum, femte ledd annet punktum og niende ledd a og § 18-5 niende ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet  31.  januar 2008 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 18-2 fjerde ledd tredje punktum, § 18-3 tredje ledd b, fjerde ledd annet punktum, femte ledd annet punktum og niende ledd a og § 18-5 niende ledd.

                                                   I

§ 18-8-1 til og med § 18-8-5 med deloverskrift skal lyde:

§ 18-8. Rentebestemmelser for skattlegging av kraftforetak (gitt med hjemmel i skatteloven § 18-2 fjerde ledd tredje punktum, § 18-3 tredje ledd b, fjerde ledd annet punktum, femte ledd annet punktum og niende ledd a og § 18-5 niende ledd)

§ 18-8-1. Normert risikofri rente

       Den normerte risikofrie renten skal for det enkelte inntektsår være årsgjennomsnittet av renten på statskasseveksler med 12 måneders gjenstående løpetid fra 2007. Departementet beregner og kunngjør renten for det enkelte inntektsår i januar i året etter inntektsåret.

§ 18-8-2. Normrente ved fremføring av overskytende naturressursskatt

       Rentesatsen etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd tredje punktum settes til renten etter § 18-8-1 tillagt 0,5 prosentpoeng, nedjustert med 28 prosent.
 
§ 18-8-3. Normrente for friinntekt, for fremføring av negativ grunnrenteinntekt og for tilbakeføring av negativt skattegrunnlag ved realisasjon

       Rentesatsen etter skatteloven § 18-3 tredje ledd b settes til renten etter § 18-8-1. Renten etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til renten etter § 18-8-1 tillagt 2 prosentpoeng, korrigert til renten etter skatt. Renten etter skatteloven § 18-3 femte ledd annet punktum settes til renten etter § 18-8-1, korrigert til renten etter skatt. Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd a settes til renten etter § 18-8-1, korrigert til renten etter skatt.  
 
§ 18-8-4. Normrente ved kapitalisering etter skatteloven § 18-5 niende ledd

       Rentesatsen etter skatteloven § 18-5 niende ledd annet punktum settes til renten etter § 18-8-1 tillagt 3 prosentpoeng, korrigert for inflasjonen for det samme inntektsåret som i § 18-8-1, målt etter endringen i den gjennomsnittlige konsumprisindeksen fra året før.
 
§ 18-8-5. Avrunding av renten

       Renten etter § 18-8-1 og inflasjonen etter § 18-8-4 avrundes til nærmeste tiendels prosentpoeng. Rentene etter § 18-8-2 til § 18-8-4 avrundes til nærmeste tiendels prosentpoeng.

                                                II

Endringen under I trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2007.

Tilhørende lov

Til toppen