Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 3. mars 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 8–13 første ledd.

                                                I

§ 8–13–1 første ledd bokstav e nytt tredje punktum skal lyde:
Selskapet kan ikke beregne seg fortjeneste på land- og/eller lufttransport.

                                                II

Denne forskrift trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007.


 

Tilhørende lov

Til toppen