Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 24. oktober 2003 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I

I forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 gjøres følgende endringer:

§ 8-2-1 Skattefordel ved bruk av skogavgift til bestemte formål

(1) Generelt

a. Skattefordel ved bruk av skogavgift etter skatteloven § 8-2 annet ledd bokstav a, gjelder for det samlede skogavgiftsbeløp som en skattyter får utbetalt i løpet av kalenderåret til skogkultur og opprusting av skogsveier, samt til alternative avvirkningsfremmende investeringer i skogområder der det er fastsatt restriktive forskrifter for bygging av skogsveier.

b. For en skattyter som har skogeiendom i flere kommuner, skal den reduserte inntekten fordeles på hver enkelt kommune i forhold til skogavgift brukt med skattefordel i vedkommende kommune. For skogeier som etter avtale med likningsmyndighetene fører felles regnskap for sine skoger, skal imidlertid den beregnede skattefrie delen av skogavgiften fratrekkes i sin helhet før driftsresultatet fordeles etter avtalen.

(2) Generelle krav til anvendelse av skogavgift med skattefordel

a. De investeringene som foretas skal være faglig og økonomisk forsvarlige, og investeringene må ikke være i strid med skogbrukslovens formål og bestemmelser, eller forskrifter gitt i medhold av lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965.

b. Kostnaden som ikke kan dokumenteres (eget arbeid), forutsettes kontrollert av kommunen slik at skattefordel ved bruk av skogavgift bare gis hvis kostnadene ikke overstiger det som anses normalt ved en rasjonell arbeidsordning, og er i tråd med lønnstariff for skogbruket, gjeldende plantepriser mv. I motsatt fall reduseres det beløpet som gir skattefordel til et nivå som anses normalt.

(3) Særlig om anvendelse av skogavgift med skattefordel til etablering og pleie av skog (skogkultur)

Den lovbestemte skattefordel gis ved bruk av skogavgift til alle nødvendige tiltak i forbindelse med etablering og pleie av skog, herunder tynning, inntil det kan hogges virke som gir positiv rotnetto, samt til gjødsling av skog uansett skogens alder. Kostnadene reduseres med inntekter av tynning.

(4) Særlig om anvendelse av skogavgift med skattefordel til skogsveier mm

a. Det gis skattefordel ved bruk av skogavgift til opprusting av skogsbilveier og traktorveier når veien er i samsvar med de normaler som til enhver tid er fastsatt for skogsveier. Som opprusting av skogsvei kan bare regnes tiltak på eller i tilknytning til eksisterende trasé, som fører til heving av veiens standard til høyere veiklasse etter Landbruksdepartementets normaler for landbruksveier.

b. Bruk av skogavgift til vedlikehold av skogsveier, herunder utbedring etter tidligere unnlatt vedlikehold, gir ikke skattefordel.

c. I et område der det er fastsatt restriktive forskrifter for bygging av skogsveier kan skattefordelene også gis når skogavgift brukes til stedbundne alternative avvirkningsfremmende investeringer. Slike investeringer kan omfatte enkle driftsveier, anlegg av traséer for vinterdrift, fløtningsinnretninger og eventuelle andre avvirkningsfremmende tiltak som finnes påkrevet for å etterleve de fastsatte restriksjoner.

II

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2003.

Til toppen