Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2005 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven), overgangsregel til § 9-3 sjette ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

Ny § 9-3 skal lyde:

§ 9-3. Skattefritak for visse realisasjonsgevinster

§ 9-3-1 Oppregulering av kostpris ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk

(1)Bestemmelsene i § 9-3-2 gjelder oppregulering av kostpris ved realisasjon i 2005 eller senere av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk, og som per 31. desember 2004 var omfattet av skatteloven § 9-3 sjette ledd om skattefrihet for gevinst, slik den da lød.

(2)Reglene om kostprisregulering gjelder bare den del av kostpris og tillegg som etter fordeling ikke faller på avskrivbare driftsmidler eller våningshus som bebos av den som realiserer eiendommen.

§ 9-3-2 Satser

(1) Ved realisasjon av eiendom som faller inn under § 9-3-1 skal kostprisen pr. 31. desember 2004 fastsettes ved en oppregulering av historisk kostpris basert på en gjennomsnittlig årlig prisvekst for eiendommen. Den årlige prosentvise prisveksten (P) fastsettes med utgangspunkt i historisk kostpris (K), salgsprisen (S) og antall år selger har eid eiendommen (n) etter følgende formel:

P = [(S/K) 1/n - 1]·100%

(2) Salgsprisen må justeres forholdsmessig for den delen som faller på eiendeler hvor kostprisen ikke skal oppreguleres. Ervervsåret og salgsåret skal regnes som hele år uavhengig av når på året ervervet eller salget skjedde.

(3) Har selgeren trinnvis skaffet seg eller påkostet eiendommen, skal hver økning i kostprisen beregnes særskilt, etter at salgsprisen er henført til de forskjellige eiendeler.

§ 9-3-3 Frist for å fremsette krav om oppregulering

(1) Ønsker skattyter at oppregulert kostpris i henhold til bestemmelsen i § 9-3-2 skal legges til grunn som inngangsverdi, må vedkommende fremsette krav om dette med nødvendig dokumentasjon til likningskontoret sammen med selvangivelsen for det inntektsåret eiendommen realiseres.

(2) Dersom kostprisen ikke er oppjustert i henhold til denne forskrift før 31. desember 2014, må skattyter kreve historisk kostpris for eiendommen fastsatt senest i forbindelse med selvangivelsen for inntektsåret 2014.

§ 9-3-4 Tidligere oppreguleringer av kostpris

Tidligere oppregulering av kostpris på jord- eller skogbrukseiendom i henhold til denne forskrift § 9-8-3 annet ledd bokstav d, legges til grunn i de tilfellene oppregulering kan kreves med hjemmel i § 9-3-1.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2005.

Til toppen