Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Forskrift om endring av forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 19.11. 2003 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på inntekt og formue (skatteloven) §§ 2-1 niende ledd og 16-28.

I

Ny § 2-1 i forskriften skal lyde:

§ 2-1 Person bosatt i riket

Nedsettelse av skatt på lønnsinntekt ved minst 12 måneders sammenhengende arbeidsopphold utenfor riket

§ 2-1-1 Lønnsinntekt

(1) Med lønnsinntekt menes ytelser som nevnt i skatteloven § 5-10 bokstavene a og d, samt følgende ytelser i den utstrekning de trer i stedet for lønnsinntekt:

a. sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8, herunder sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden,

b. fødselspenger og adopsjonspenger etter folketrygdloven kapittel 14,

c. tilsvarende ytelser fra offentlig trygdeordning i annen stat eller fra privat forsikringsordning (finansiert av arbeidsgiver), men kun i den periode personen ville hatt krav på slike ytelser fra den norske folketrygden dersom vedkommende hadde vært medlem av den norske folketrygden.

(2) Med lønnsinntekt menes ikke inntekt for arbeid utført i riket under opphold som
nevnt i § 2-1-5.

§ 2-1-2 Lønn fra den norske stat

Som lønn fra den norske stat anses også lønn utbetalt av andre, såfremt lønnen dekkes av statlige midler som er øremerket til avlønning av et bestemt antall personer til bestemte oppdrag.

§ 2-1-3 Arbeidsopphold

(1) Med arbeidsopphold menes opphold hvor hovedformålet er å utføre personlige tjenester av økonomisk karakter i eller utenfor et tjenesteforhold, men ikke som ledd i virksomhet. Utenlandsopphold hvor personen arbeider mindre enn femti prosent av full stilling, anses ikke som arbeidsopphold.

(2) Opphold hvor personen mottar ytelser som nevnt i § 2-1-1 bokstavene a-c anses også som arbeidsopphold. Det gjelder likevel ikke dersom personen på det tidspunkt vedkommende tok arbeidsopphold utenfor riket visste eller burde ha visst at vilkårene for ytelser som nevnt i § 2-1-1 bokstavene a-c var oppfylt eller ville bli oppfylt i løpet av oppholdet.

§ 2-1-4 Beregning av oppholdstid utenfor riket

(1) Oppholdstid utenfor riket etter skatteloven § 2-1 åttende ledd bokstav a regnes fra og med første hele døgn (00.00 – 24.00) utenfor riket til og med siste hele døgn (00.00 – 24.00) utenfor riket.

(2) Seks-, tolv- og 30-månedersperiodene som nevnt i skatteloven § 2-1 åttende ledd bokstav a, regnes fra dato til dato.

(3) Arbeidsopphold utenfor riket med inntekt som nevnt i skatteloven § 2-1 åttende ledd bokstav c, kan medregnes ved beregningen av oppholdets lengde etter skatteloven § 2-1 åttende ledd bokstav a.

(4) Arbeidsopphold utenfor riket med lønn fra andre enn den norske stat, kan ikke medregnes i seks- eller tolv-månedersperiodene som nevnt i skatteloven § 2-1 åttende ledd bokstav a annet punktum.

(5) Opptjente opphold i riket som nevnt i §§ 2-1-5 og 2-1-6, kan ikke medregnes i seks- eller tolv-månedersperiodene som nevnt i skatteloven § 2-1 åttende ledd bokstav a, når slike opphold avslutter et arbeidsopphold utenfor riket. Opptjente opphold i riket kan tas ut samlet.

§ 2-1-5 Opphold i riket

(1) Personen opptjener rett til å oppholde seg i riket under utlandsoppholdet i inntil seks dager for hver hele måned vedkommende har hatt arbeidsopphold utenfor riket.

(2) Ved beregningen av oppholdsdager i riket, regnes ethvert døgn eller del av døgn som en dag.

§ 2-1-6 Utvidet opphold i riket som følge av upåregnelige forhold som verken personen eller dennes arbeidsgiver rår over

(1) I tillegg til opphold som nevnt i § 2-1-5, opptjener personen rett til å oppholde seg i riket under utlandsoppholdet i inntil tre dager for hver hele måned vedkommende har hatt arbeidsopphold utenfor riket, hvis oppholdet i riket skyldes forhold som var upåregnelige da arbeidsoppholdet ble påbegynt og som verken personen eller dennes arbeidsgiver rår over.

(2) Ved beregningen av oppholdsdager i riket, regnes ethvert døgn eller del av døgn som en dag.

(3) Retten til utvidet opphold i riket bortfaller uansett når personens opphold i riket ikke lenger skyldes upåregnelige forhold som verken personen eller dennes arbeidsgiver rår over.

(4) Med upåregnelige forhold menes hendelser, inngrep eller hindringer som ikke med rimelighet kunne tas i betraktning da arbeidsoppholdet ble påbegynt. Dette omfatter ytre begivenheter som krig, uro, stengte grenser, naturkatastrofer, samt egen alvorlig sykdom eller alvorlig sykdom hos personens ektefelle, samboer, mindreårige barn eller foreldre.

§ 2-1-7 Arbeidsopphold som hovedsakelig finner sted utenfor andre staters territorium

Et arbeidsopphold anses hovedsakelig å finne sted utenfor andre staters territorium etter skatteloven § 2-1 åttende ledd bokstav c nr. 2 når skattyter i løpet av arbeidsoppholdet utenfor riket, oppholder seg mer utenfor enn innenfor andre staters territorium.

§ 2-1-8 Gjennomføring av skattenedsettelsen

Skattenedsettelse som nevnt i skatteloven § 2-1 åttende ledd gjennomføres etter bestemmelsene i §§ 16-28 del B i denne forskrift.

§ 2-1-9 Dokumentasjonsplikt

Person som krever skattenedsettelse etter skatteloven § 2-1 åttende ledd, må godtgjøre at vilkårene er oppfylt. Ligningsmyndighetene kan kreve at dokumentasjon på fremmed språk også fremlegges i norsk oversettelse foretatt av autorisert translatør.

II

§ 16-28 del B i forskriften skal lyde:

B. Den alternative fordelingsmetoden

§ 16-28-20 Anvendelsesområde for bestemmelsene om den alternative fordelingsmetoden

(1) Bestemmelsene i § 16-28 del B i denne forskrift gjelder ved:

a) Fastsettelse av norsk skatt på skattyters øvrige inntekter når vedkommende oppebærer

  1. inntekt fra utlandet som etter skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst er unntatt fra skattlegging i Norge og alternativ fordeling etter avtalen kan anvendes, eller
  2. lønnsinntekt fra utlandet som er unntatt fra skattlegging i Norge i henhold til ordinær fordelingsmetode i skatteavtalens eller den folkerettslige overenskomstens metodebestemmelse og progresjonsforbehold etter avtalen kan anvendes.

b)Fastsettelse av norsk skatt når skattyter oppebærer

  1. inntekt fra utlandet som gir rett til skattenedsettelse i henhold til en skatteavtale, eller
  2. lønnsinntekt opptjent ved arbeidsopphold utenfor riket som gir rett til skattenedsettelse i henhold til skatteloven § 2-1 åttende ledd.

(2) Dersom skattyter både har inntekt som omfattes av reglene om kreditfradrag i skatteloven § 16-20 flg. og inntekt som omfattes av bestemmelsene i § 16-28 del B i denne forskrift, skal nedsettelsen av norsk skatt etter reglene i § 16-28 del B i denne forskrift foretas før det beregnes maksimalt kreditfradrag etter skatteloven § 16-21.

(3) Inntekte r som omfattes av bestemmelsene i § 16-28 del B i denne forskrift, skal verken tas med i globalinntekt en eller i utenlandsinntekten ved beregningen av det maksimale kreditfradrag i skatteloven § 16-21.

§ 16-28-21 Fastsettelse av det beløp som norsk skatt skal nedsettes med

Det beløp som norsk skatt skal nedsettes med, fastsettes til den del av den norske skatten av samlet skattepliktig inntekt og inntekt som omfattes av § 16-28-20 første ledd bokstav a), som forholdsmessig faller på inntekten som omfattes av § 16-28-20 første ledd.

§16-28-22 Tilordning av inntekter og kostnader ved fastsettelse av norsk skatt på inntekt som omfattes av § 16-28-20 første ledd.

Ved fastsettelse av den del av den norske skatten som forholdsmessig faller på inntekte r som er omfattet av § 16-28-20 første ledd, anvendes følgende fremgangsmåte:

a. Inntekter som er omfattet av § 16-28-20 første ledd, skal tilordnes utlandet. Kostnader som har direkte tilknytning til inntekter som nevnt i forrige punktum, skal tilordnes utlandet.

b. Kostnader som ikke kan tilordnes en bestemt inntekt, skal tilordnes Norge eller utlandet forholdsmessig etter hvor nettoinntekten for øvrig er tilordnet. Gjeldsrenter som er fradragsberettigede i Norge, skal alltid tilordnes slik.

c. Når ektefeller lignes særskilt eller felles med fordeling av skatt, skal hver ektefelle ses for seg ved fastsettelsen av den del av den norske skatten som forholdsmessig faller på inntekten som er omfattet av § 16-28-20 første ledd. Den enkelte ektefelles gjeldsrenter som er fradragsberettiget i Norge, fordeles etter dennes nettoinntekt i Norge og utlandet.

§ 16-28-23. Tidfesting av inntekter og kostnader

Når inntekt som er omfattet av § 16-28-20 første ledd skal inngå i beregningsgrunnlaget for fastsettelse av norsk skatt, skal inntekter og kostnader tidfestes i samsvar med norsk skattelovgivning.

§ 16-28-24. Beløp i fremmed valuta

(1) Beløp i fremmed valuta skal omregnes etter kursen på transaksjonstidspunktet eller etter en årlig gjennomsnittskurs.

(2) Hvis skattyter kan dokumentere at en vesentlig del av inntekten som er omfattet av § 16-28-20 første ledd, er vekslet om på et annet tidspunkt og til en annen kurs enn det som følger av første ledd, kan ligningsmyndighetene samtykke i at en annen kurs skal anvendes ved omregningen.

§ 16-28-25. Dokumentasjonsplikt

(1) Skattyter skal foreslå en fordeling av inntekter og kostnader mellom Norge og andre stater på et eget skjema som skal vedlegges selvangivelsen.

(2) Ligningsmyndighetene kan kreve nærmere dokumentasjon av inntekter og utgifter i andre stater.

(3) Ligningsmyndighetene kan kreve at dokumentasjon etter denne forskrift fremlegges i notarialbekreftet kopi.

(4) Ligningsmyndighetene kan kreve at dokumentasjon etter denne forskrift fremlegges sammen med oversettelse til norsk av autorisert translatør.

III

Endringene under I og II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2003.

Til toppen