Forskrift om endring av forskrift 19.12.1969 nr. 15 (nr. 17) om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling.   Forskrift om endring av forskrift 19.12.1969 nr. 15 (nr. 17) om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling.

Forskrift om endring av forskrift 19.12.1969 nr. 15 (nr. 17) om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling

 

Forskrift om endring av forskrift 19.12.1969 nr. 15 (nr. 17) om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling.

 

(Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 1969 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift §§ 6, 57 og 75.)

 

I forskrift 19. desember 1969 nr. 15 (nr. 17) om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling gjøres følgende endringer:

 

I

 

§ 1 skal lyde:

      Avgiftsforvaltningens organer – avgiftsmyndighetene – etter lov om merverdiavgift er skattekontorene i første instans. Skattedirektoratet er overordnet avgiftsmyndighet. Skattedirektoratet fordeler oppgaver mellom skattekontorene.

 

§ 2 skal lyde:

      Klagenemnda for merverdiavgift er avgiftsmyndighet i klager over vedtak etter lovens kapittel XIII og § 73, med de begrensninger som følger av merverdiavgiftsloven § 57 annet ledd. Det samme gjelder i klager over vedtak etter § 28 om sletting eller registrering i avgiftsmanntallet når det samtidig klages over vedtak etter første punktum som har direkte sammenheng med registrerings- eller slettingsvedtaket. For øvrig er Klagenemnda for merverdiavgift ikke avgiftsmyndighet.

 

§ 3 skal lyde:

      Toll- og avgiftsetaten er avgiftsmyndighet når merverdiavgift pliktes betalt ved innførsel av varer, jfr. lovens kapittel XVI, og ved utbetaling av kompensasjon etter lovens § 22 annet ledd.

      Oppkreving, tilbakebetaling og inndrivelse med hjemmel i lovens kapittel XV hører under skattekontoret.

      Departementet kan gi nærmere regler om skattekontorets og toll- og avgiftsetatens arbeid med merverdiavgiften.

 

Overskriften til kapittel 3 skal lyde:

Kap III. Skattedirektoratet og skattekontorene.

§ 5 skal lyde:

      Skattedirektoratet har den sentrale ledelse av avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen. Det gir bindende forskrifter og instrukser for skattekontorenes arbeid. Det påser at regelverket om merverdiavgift praktiseres korrekt og ensartet i hele riket.

 

§ 6 skal lyde:

      Skattekontoret forestår avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen i første instans. Skattekontoret treffer vedtak etter loven når dette ikke er tillagt annen myndighet.

      Skattekontoret fører register over registrerte næringsdrivende.

 

 

§ 7 første punktum skal lyde:

      Om saksbehandlingen gjelder forvaltningslovens regler, med de tilleggsregler som følger av denne forskrift og det unntak fra forvaltningsloven § 16 som følger av merverdiavgiftsloven § 54 siste ledd og unntak fra forvaltningsloven § 36 tredje ledd som følger av merverdiavgiftsloven § 57a.

 

§ 8 skal lyde:

      Skattekontoret kontrollerer innkomne omsetningsoppgaver ved bokettersyn, opplysningspålegg, ligningsgjennomgåelser og andre høvelige kontrolltiltak.

 

§ 9 første punktum skal lyde:

      Skattekontoret sender melding om avgiftsfastsettelse til de avgiftspliktige.

 

§ 10 skal lyde

      Klage over vedtak etter merverdiavgiftsloven kapittel XIII og § 73 behandles av Klagenemnda for merverdiavgift, med de begrensninger som følger av merverdiavgiftsloven § 57 annet ledd. Det samme gjelder klage over vedtak etter merverdiavgiftsloven § 28 om registrering eller sletting i avgiftsmanntallet når det samtidig klages over vedtak etter første punktum som har direkte sammenheng med registrerings- eller slettingsvedtaket.

      Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at skattekontoret tar et påklaget vedtak opp til prøving og omgjøring.

 

§ 11 første punktum skal lyde:

      Klage over skattekontorenes vedtak utenom tilfelle som nevnt i § 10 avgjøres av Skattedirektoratet.

 

§ 12 skal lyde:

      Klagen fremsettes skriftlig for skattekontoret innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til den avgiftspliktige. Klage over opplysningspålegg eller bokettersyn mv. skal likevel fremsettes innen 3 dager, eller straks dersom pålegget er muntlig, jfr. forvaltningslovens §§ 14 og 15.

      Skattekontoret kan gi oppreisning mot oversittelse av klagefrist etter reglene i forvaltningslovens § 31. Nektelse av å gi oppreisning kan påklages til klageorganet i saken.

 

§ 13 skal lyde:

      Skattekontoret kan oppheve eller endre vedtaket når det finner at klagen fører fram.

      Vil ikke skattekontoret etterkomme klagen oversendes saken uten ugrunnet opphold til Skattedirektoratet med skattekontorets uttalelse. Samtidig sendes gjenpart av uttalelsen til den avgiftspliktige.

 

§ 14 annet ledd skal lyde:

      Finansdepartementet kan bestemme at klage over Toll- og avgiftsetatens vedtak etter tollovens §§ 37, 38, 57 og 59 overlates til Klagenemnda for merverdiavgift.

 

§ 15 oppheves.

 

§ 17 skal lyde:

      Skattekontoret forbereder Klagenemndas saker og avgir innstilling om det vedtak det mener Klagenemnda bør gjøre i saken. Innstillingen må inneholde redegjørelse for det faktiske forhold den bygger på og for de anførsler avgiftspliktige bygger klagen på.

      Sakens dokumenter skal følge skattekontorets innstilling.

 

§ 18 annet ledd skal lyde:

      Klagenemndas leder kan bestemme at skattekontoret og klageren skal ha rett til å møte ved muntlig behandling i nemnda.

 

§ 19 nytt tredje ledd skal lyde:

      Skattedirektoratet bestemmer hvordan sekretariatsfunksjonen for klagenemnda skal organiseres.

 

§ 19 tredje ledd blir fjerde ledd.

 

§ 20 skal lyde:

       Når klagenemnda har fattet vedtak, sender skattekontoret umiddelbart vedtaket til klager.

 

 

II

 

Ikraftsetting

 

Endringene under I gjelder fra 1. januar 2008.

 

Til toppen