Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19.november1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Forskrift om endring av forskrift 19.november1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 23. desember 2005 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 4-12 fjerde ledd bokstav a og § 8-15 niende ledd.

I

§ 4-12-1 med overskrift skal lyde:

§ 4-12-1. Anvendelsesområde for bestemmelsene om formuesverdi av ikke-børsnoterte aksjer

Bestemmelsene i denne forskrift § 4-12 gjelder beregning av formuesverdien av aksjer i ikke-børsnotert selskap som nevnt i skatteloven § 4-12 annet ledd.

§ 4-12-2 fjerde ledd skal lyde:

Aksjer , grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond medregnes til full verdi etter skatteloven §§ 4-12 og 4-13, uten prosentvis reduksjon som der bestemt.

§ 4-12-5 annet ledd skal lyde:

Formuesverdien av aksjer i norske selskaper fastsettes av ligningsmyndighetene for selskapets kontorkommune. For selskap som lignes ved Sentralskattekontoret for storbedrifter, fastsettes formuesverdien ved dette kontoret. Formuesverdien av norskeide aksjer i utenlandsk selskap fastsettes av ligningsmyndighetene for aksjonærens skattekommune.

§ 8-15-20 med deloverskrift skal lyde:

C. Overgangsregel om skattemessig behandling av langsiktige valutaposter som er etablert før 1. januar 2005

§ 8-15-20 Beregning av gevinst og tap på langsiktige valutaposter som er etablert før 1. januar 2005

Ved beregning av urealisert og realisert gevinst og tap på de enkelte fordringer og gjeldsposter omfattet av skatteloven § 14-5 femte ledd etablert før 1. januar 2005, foretas det ingen reduksjon av gevinsten eller tapet for en forholdsmessig andel etter skatteloven § 8-15 annet ledd fjerde og femte punktum.

II

§ 4-12-2 femte ledd oppheves.

§ 4-12-4 annet ledd skal lyde:

Den enkelte aksjes formuesverdi fastsettes til 80 prosent av den andelen av selskapsformuen som faller på aksjen ved fordelingen etter første ledd.

III

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2005.

Endringene under II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Til toppen