Forskrift om endring av forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2009 i medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

                                                     I

Forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift § 6 nr. 7 første ledd første punktum skal lyde:

Avgiftsfri omregistrering som følge av korttidsregistrering på inntil 2 måneder i henhold til avgiftsvedtakets § 2 bokstav i er betinget av at enten:

a. Ny registrering er foretatt,
b. kjennemerkene er registrert innkommet til Regionvegkontoret eller
c. de nødvendige dokumenter for omregistrering er innkommet til Regionvegkontoret senest 2 måneder etter siste (foregående) registrering.

                                                   II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Til toppen