Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2002 nr. 1627 om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover

Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2002 nr. 1627 om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover

Fastsatt av Finansdepartementet 6. februar 2003 med hjemmel i lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 12-1, jf. Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002.

I

Ny § 4 skal lyde:

§ 4 Andre overgangsregler

Inntil forskrift med hjemmel i verdipapirregisterloven § 2-1 annet ledd har trådt i kraft, gjelder forskrift 22. mai 1986 nr. 1157 om registrering i Verdipapirsentralen for verdipapirregistre med konsesjon etter verdipapirregisterloven § 3-1 så langt den passer, med mindre annet følger av verdipapirregisterloven eller av regler som verdipapirregistre har fastsatt i medhold av verdipapirregisterloven § 6-5.

II

Endringen trer i kraft straks.

Til toppen