Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2000 nr. 1393 om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 8 A-4.

                                                           I

§ 5 første ledd første punktum skal lyde:
(1) Skattekontoret fastset kommunefordelinga av eigedomsskattegrunnlag for kraftanlegg som nemnd i denne forskrift. Ved fordelinga vert eigedomsskattegrunnlaget avrunda til heile tusen kroner og fordelt på kvar kommune med andeler fastsett i heile kroner.

§ 5 tredje ledd annet punktum skal lyde:
Klagen skal sendast til skattekontoret.

                                                         II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

Tilhørende lov

Til toppen