Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 20. januar 1999 nr. 27 om bearbeiding av ufortollede landbruksvarer

Forskrift om endring av forskrift 20. januar 1999 nr. 27 om bearbeiding av ufortollede landbruksvarer.

Fastsatt av Finansdepartementet 29. august 2001 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 14 første ledd nr. 10 bokstav c.

I

§ 3 første ledd første punktum skal lyde:

Søknad om bevilling sendes tollvesenet.

§ 5 første ledd første punktum skal lyde:

Bevilling er betinget av at Statens landbruksforvaltning, etter retningslinjer fastsatt av Landbruksdepartementet, ut fra hensynet til norsk landbruk og næringsmiddelindustri gir sitt samtykke.

§ 6 annet ledd siste punktum skal lyde:

Statens Kornforretnings vurdering skal legges til grunn ved Tollvesenets avgjørelse av hva som er en vare av samme kvalitet.

§ 9 femte ledd skal lyde:

Tollvesenet kan fastsette nærmere vilkår i det enkelte tilfellet.

§ 10 første ledd skal lyde:

Ved utgangen av hvert kvartal skal bevillingshaver utarbeide en rapport og sende denne til Statens landbruksforvaltning. Statens landbruksforvaltning kan i særskilte tilfeller kreve hyppigere rapportering. Statens landbruksforvaltning fastsetter i den enkelte bevilling nærmere vilkår om rapportens innhold og utforming.

§ 11 tredje ledd skal lyde:

Tollvesenet kan i særlige tilfelle dispensere fra fristen, jf. tolltariffens innledende bestemmelser § 15.

§ 12 annet ledd skal lyde:

Bevillingshaver plikter straks å varsle tollvesenet ved overtallighet eller svinn utover det som fremgår av produksjonsresepten. Destruksjon av ufortollede varer kan kun skje etter tillatelse fra tollvesenet.

§ 13 skal lyde

Tollvesenet og Statens landbruksforvaltning skal til enhver tid kunne ta prøver av varene.

II

Endringene gjelder fra 1. september 2001.

Til toppen