Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 19.desember 2008 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving §§ 1-2, 2-1, 2-3, 2-6, 2-7, 2-8, 5-4, 5-6, 5-10, 7-1 7-2, 8-1, 9-1, 10-4, 10-10, 10-22,11-4, 11-5, 11-7, 13-6, 14-20 15-1, 17-1 og 19-2

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1-2-1 annet ledd bokstav d skal lyde:
d. Sakskostnader tilkjent staten i sivile saker.

§ 2-1-1 overskriften skal lyde:
Betalingssted og innkrevingsmyndighet for utenlandsk arbeidsgiver 

§ 2-1-1 nytt femte ledd skal lyde:
(5) Innkrevingsmyndighet for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra utenlandske arbeidsgivere er den skatteoppkrever som betalingen skal foretas til etter reglene i første til fjerde ledd.

§ 2-3 med overskrift skal lyde:
§ 2-3 Skattekontorene – formues- og inntektsskatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, artistskatt, petroleumsskatt og svalbardskatt

Departementets myndighet etter skattebetalingsloven § 2-3 til å bestemme hvilket skattekontor krav skal betales til og innkreves av delegeres til Skattedirektoratet.

§ 2-6 med overskrift skal lyde:

§ 2-6 Andre skatte- og avgiftskrav

§2-6-1 Innkrevingsmyndighet for krav etter skattebetalingsloven § 1-1 tredje ledd bokstav c og d
(1) Tvangsmulkt etter arveavgiftsloven § 43 og merverdiavgiftsloven § 52 innkreves av skattekontoret.
(2)Tvangsmulkt etter skattebetalingsloven § 5-16, ligningsloven § 10-6 og
ansvarskrav etter ligningsloven § 10-7 innkreves av den kommunale skatteoppkreveren.

§ 2-8 med overskrift skal lyde:
§ 2-8 Departementets instruksjonsmyndighet over skatteoppkreverne og om delegering av myndighet til skatteoppkreverne

Departementets myndighet etter skattebetalingsloven § 2-8 delegeres til Skattedirektoratet.


§ 5-4-3 tredje ledd skal lyde:
(3) Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd, er fritatt for plikten til å beregne forskuddstrekk for verdien av kostbesparelse i hjemmet etter § 5-8-13 første til tredje ledd, når samlet lønnsutbetaling mv., eksklusiv beregnet kostbesparelse til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 4 000 kroner. Trekkplikten inntrer fra og med det tidspunktet hvor lønn mv. overstiger 4 000 kroner.

§ 5-6-2 annet ledd bokstav b skal lyde:
b) foreldrepenger, jf folketrygdloven kapittel 14

§ 5-6-2 annet ledd bokstav c oppheves

§ 5-6-12 fjerde ledd skal lyde:
(4) Andre utgiftsgodtgjørelser enn de som omfattes av første ledd, er i sin helhet fritatt for forskuddstrekk dersom godtgjørelsen utbetales i samsvar med satser, legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser i tariffavtale eller statlig regulativ, og godtgjørelsen ikke for noen del er fastsatt for å gi arbeidsvederlag i tillegg til utgiftsdekningen. Utbetaling av nattillegg på tjenestereise med overnatting skal oppfylle legitimasjonskravene i tredje ledd. Nattillegg er kun trekkfritt i den utstrekning faktiske losjiutgifter dokumenteres. Når nattillegget overstiger de faktiske losjiutgiftene skal det foretas forskuddstrekk i differansen. Bare ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser på inntil kr 400 per døgn kan holdes trekkfritt. Utbetaling av kostgodtgjørelse på tjenestereise uten overnatting skal oppfylle legitimasjonskravene i tredje ledd, unntatt opplysninger om overnatting og losji.

§ 5-6-12 femte ledd første punktum skal lyde:
(5) Bilgodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri bare når godtgjørelsen utbetales som kilometergodtgjørelse etter statens reiseregulativ (særavtale) og i samsvar med legitimasjonskravene i sjette ledd.

§ 5-6-12 sjette ledd første punktum skal lyde:
Bilgodtgjørelse etter femte ledd skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) som underskrives av arbeidstakeren.

§ 5-6-13 fjerde ledd skal lyde:
(4) Ved anvendelse av reglene i denne bestemmelsen skal utgifter til bruk av bil i tjeneste, for eksempel fast bilgodtgjørelse, beregnes etter bestemmelsene om trekkfri bilgodtgjørelse i § 5-6-12 femte ledd og legitimeres med endelig oppgave som oppfyller kravene i § 5-6-12 sjette ledd.

§ 5-10-20 fjerde ledd skal lyde:
(4) Når trekkåret er ute, skal forsikringsselskapet for hver forsikringstaker sende trekkoppgave over summen av forskuddstrekk etter skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav f som er foretatt i trekkåret, jf. § 5-11-4.

§ 7-2 med overskrift skal lyde:
§ 7-2 Ny avregning

§ 7-2-1 Ny avregning etter korrigering av forskudd
     Det skal foretas ny avregning dersom det skjer endring av de belop (forskudd på skatt) som skal gå til fradrag i den utlignede skatt, jf. skattebetalingsloven §
7-1. Skattebetalingsloven §§ 10-53 annet ledd gjelder tilsvarende.

Kapittel 8 med overskrift skal lyde:
Kapittel 8 Fordeling av skatte mellom skattekreditorene

Bestemmelser til utfylling og gjennomføring av skattebetalingsloven kapittel 8 er gitt av Skattedirektoratet.

§ 8-1 Grunnlaget for fordeling

Departementets myndighet etter skattebetalingsloven § 8-1 femte ledd delegeres til Skattedirektoratet.

§ 9-1-4 skal lyde:
 De deler av statens forvaltningsvirksomhet (statsforvaltningen) som er unntatt fra å levere oppgave over arbeidsgiveravgift etter reglene i forskrift 27. november 2003 nr. 1398 om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet er unntatt fra å betale arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren.

Ny § 10-10-5 med overskrift skal lyde:
§ 10-10-5 Forfallsfrist ved førstegangsfastsettelse av arbeidsgiveravgift
    Bestemmelsene i skattebetalingsloven § 10-10 gjelder også arbeidsgiveravgift innberettet på oppgave (hovedoppgave) som ikke er levert innen
oppgavefristen.

§ 10-22-1 skal lyde:
Endringer i utskrevet terminskatt forfaller til betaling sammen med eller kommer til fradrag ved betaling av 6. termin. Dersom meldingen er sendt senere enn tre uker før forfall for 6. termin, forfaller forhøyelsen tre uker fra den dag meldingen ble sendt.

§ 10-51-1 skal lyde:
     Forsinkelsesavgift i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 54 og tvangsmulkt i henhold til lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift § 43 på arv og visse gaver og skattebetalingsloven § 5-16 forfaller til betaling tre uker etter at melding om kravet er sendt.

§ 11-2-1 annet ledd oppheves

§ 11-4-3 overskriften skal lyde:
§ 11-4-3 Renteberegning ved endringer i flere terminer eller år

§ 11-4-7 med overskrift skal lyde:
§ 11-4-7 Unntak ved tilbakebetaling av forskuddstrekket eller forskuddsskatt før første ordinære skatteoppgjør for inntektsåret
    Det ytes ikke rentegodtgjørelse etter skattebetalingsloven § 11-4 ved tilbakebetaling av forskuddstrekk etter skattebetalingsloven § 5-3 annet ledd eller forskuddsskatt etter skattebetalingsloven § 6-3 sjette ledd.

§ 11-5-1 første ledd bokstav b skal lyde:
b) For overskytende utskrevet forskuddsskatt som blir innbetalt som tilleggsforskudd etter skattebetalingsloven § 4-7, gis rentegodtgjørelse med en fast sats på 0,5 prosent for skattytere som omfattes av det ordinære skatteoppgjøret i juni. For skattytere som omfattes av høstutlegget er satsen 1.5 prosent. 

§ 11-5-3 første ledd skal lyde:
(1) Når samlet forskuddsskatt innbetalt senest 31. mai i året etter inntektsåret overstiger utlignet skatt, gis rentegodtgjørelse for det overstigende med en fast sats på 1,8 prosent. Tilsvarende gjelder utbetalt negativ skatt som følge av at fastsatt fradrag overstiger utliknet skatt.

§ 11-5-4 annet ledd bokstav c skal lyde:
c) restskatten fremkommer ved avregning etter forhåndslikning, og avregningen finner sted før fristen for innbetaling av tilleggsforskudd i året etter inntektsåret etter skattebetalingsloven § 4-7, 

§ 11-5-5 første ledd skal lyde:
(1) Restskatt for upersonlige skattytere tillegges renter med en fast sats på 2,4 prosent.

§ 11-5-5 nytt tredje ledd skal lyde:
3) Det skal ikke beregnes rentetillegg i tilfeller som nevnt i § 11-5-4 annet ledd bokstav d.

§ 11-5-6 skal lyde:
Ved beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-5 skal forsinkelsesavgift, tilleggsskatt og renter etter §§ 11-2 og 11-4 ikke inngå i beregningsgrunnlaget.

§ 11-6-1 skal lyde:
Rentesatsen ved refusjon av avgift etter § 11-4-5 er 2,1 prosent av refusjonsbeløpet.

§ 11-7-3 med overskrift skal lyde:
§ 11-7-3 Renteberegning ved endring etter domstolsavgjørelse
     Av skatte- og avgiftskrav som fastholdes etter ny fastsettelse som følge av domstolsavgjørelse, svares renter etter skattebetalingsloven §§ 11-2 og 11-3 fra forfallstiden for det opprinnelige skatte- og avgiftskravet.

§ 13-6-1 første ledd skal lyde:
(1) Ved motregning i tilgode skatt dekkes restanser i følgende rekkefølge:
a) utskrevet forskuddsskatt for det år avregningen gjelder og annen forfalt forskuddsskatt,
b) restskatt,
c) ordinært forfalte terminer av utskrevet forskuddsskatt for det løpende inntektsåret,
d) terminer av utskrevet forskuddsskatt for det løpende inntektsår med fremskyndet forfall,
e) forskuddstrekk, artistskatt og lønnstrekk etter svalbardskatteloven,
f) utleggstrekk
g) arbeidsgiveravgift,
h) forsinkelsesrente og omkostninger vedrørende skatte- og avgiftskrav som nevnt i bokstav a til g foran,
i) underholdsbidrag etter ekteskapsloven og barneloven,
j) merverdiavgift og arveavgift,
k) øvrige skatte- og avgiftskrav etter skattebetalingsloven § 1-1,
l) feilutbetalt trygdeytelse og feilutbetalt stønad,
m) eiendomsskatt, avfallsgebyr, feieavgift, vann- og kloakkavgift,
parkeringsgebyr og piggdekkgebyr,
n) andre statlige krav etter skattebetalingsloven § 1-2,
o) forsinkelsesrente og omkostninger vedrørende krav som nevnt i bokstav i til n foran dekkes sammen med det krav de er knyttet til før dekning av neste krav i rekkefølgen.

§ 14-20-10 fjerde ledd skal lyde:
(4) Tillatelse kan nektes innvilget bl.a. i de tilfeller som er nevnt i § 14-20-12.

§ 14-20-12 første ledd bokstav c skal lyde:
c. det ikke gis slike opplysninger som er fastsatt i § 14-20-11 tredje ledd, 

§ 14-20-13 annet ledd skal lyde:
(2) I de tilfeller sikkerhet kreves gjelder bestemmelsene i § 14-20-4 annet ledd tilsvarende.

Kapittel 15 med overskrift skal lyde:

Kapittel 15. Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse – lemping

§ 15-1 Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse av hensyn til det offentlige som kreditor

Departementets myndighet etter skattebetalingsloven § 15-1 tredje ledd annet punktum delegeres til Skattedirektoratet. Skattedirektoratet kan etter samtykke fra Finansdepartementet delegere myndigheten til underliggende organer.

Bestemmelser om oppnevning og organisering av skatteutvalgene er gitt av Finansdepartementet. Se forskrift 28. august 2008 nr. 961om oppnevning og organisering av skatteutvalgene.

Kapittel 17 med overskrift skal lyde:

Kapittel 17 Rettergang

§ 17-1 Prosessordningen i innfordringssaker

Departementets myndighet etter skattebetalingsloven § 17-1 tredje ledd delegeres på skatteetatens og skatteoppkreverens område til Skattedirektoratet.

Departementets myndighet etter skattebetalingsloven § 17-1 tredje ledd delegeres på toll- og avgiftsetatens område til Toll- og avgiftsdirektoratet.


§ 19-2-2 med overskrift skal lyde:
§ 19-2-2 Renteberegning ved ny skatteavregning for inntektsåret 2007 og tidligere år
   Av økning i skatt etter ny avregning for inntektsåret 2007 og tidligere år, beregnes renter etter skattebetalingsloven § 11-2 frem til 14 dager før avregningen.

II

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 2-7-2 med overskrift skal lyde:
§ 2-7-2 Sakskostnader tilkjent staten i sivile saker
   Statens innkrevingssentral skal kreve inn sakskostnader tilkjent staten i sivile saker, unntatt sakskostnader knyttet til skatte- og avgiftssaker.
   Skattebetalingsloven kapittel 13 og 14 gjelder tilsvarende.

III

Endringene under I trer i kraft straks. Endringene under II trer i kraft 1. januar 2009.
 

 

Tilhørende lov

Til toppen