Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften), og om opphevelse av forskrift om oppnevning og organisering av skatteutvalgene 28. august 2008 nr. 961.

Fastsatt av Finansdepartementet 10. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 15-1 tredje ledd fjerde punktum.

Fastsatt av Finansdepartementet 10. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 15-1 tredje ledd fjerde punktum.

                                                   I

§ 15-1-1 skal lyde:
§ 15-1-1 Medlemmer og varamedlemmer i skatteutvalgene
(1) Fylkestingene oppnevner medlemmer og varamedlemmer til skatteutvalget for regionen. Ligningsloven § 2-5 og § 2-8 gjelder tilsvarende.
(2) Skattedirektoratet fastsetter hvor mange medlemmer og varamedlemmer det enkelte fylkesting skal oppnevne.

§ 15-1-2 skal lyde:
§ 15-1-2 Leder og nestleder
(1) Hvert skatteutvalg skal ha en leder og en nestleder.
(2) Skatteutvalgets leder oppnevnes av fylkestinget i det fylket hvor skattekontorets regionledelse har sitt sete.
(3) Det går på rundgang mellom de øvrige fylkestingene i regionen å oppnevne nestlederen av skatteutvalget. Skattedirektoratet bestemmer hvordan denne rulleringen skal skje.

§ 15-1-3 skal lyde:
§ 15-1-3 Organisering av skatteutvalgene i avdeling
(1) Skatteutvalget organiseres i avdelinger som består av tre medlemmer. Organiseringen besørges av lederen for skatteutvalget i samarbeid med skattekontoret.
(2) Skattekontoret fordeler saker mellom avdelingene.

§ 15-1-4 skal lyde:
§ 15-1-4 Skatteutvalgets avgjørelser
Skatteutvalgets avdelinger avgjør saker skriftlig eller i fulltallig møte. Avgjørelser treffes med simpelt flertall.

§ 19-2-4 skal lyde:
§ 19-2-4 Overgangsbestemmelse om oppnevning av skatteutvalgene
Første gangs oppnevning av skatteutvalgene gjelder frem t.o.m. fylkestingsvalget 2011.

                                                          II

Endringene under I trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves § 15-1 annet ledd i skattebetalingsforskriften og forskrift om oppnevning og organisering av skatteutvalgene 28. august 2008 nr. 961.

 

Tilhørende lov

Til toppen