Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 8. januar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte – og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 1-2 og § 2-7.

                                                       I
I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1-2-1 annet ledd oppheves.

Ny § 1-2-2 skal lyde:
§ 1-2-2. Offentlige krav som kan kreves inn av Statens innkrevingssentral
Lovens kapittel 13 og 14 gjelder for følgende statlige krav:
a) nødlidenhetslån med grunnlag i gjeldsbrev,
b) tvangsmulkt etter forurensningsloven og produktkontrolloven,
c) kredittilsynsavgift og dagmulkt ilagt av Kredittilsynet etter kredittilsynsloven,
d) gebyr som tilfaller staten etter alkoholloven § 7-1,
e) tvangsmulkt etter arbeidsmiljøloven,
f) sakskostnader tilkjent staten i sivile saker, unntatt sakskostnader knyttet til skatte- og avgiftssaker og
g) erstatnings- og regresskrav ved inntreden tilkjent staten ved dom eller i avtale, unntatt erstatnings- eller regresskrav på skatte- og avgiftsområdet.

Ny § 1-2-3 skal lyde:
§ 1-2-3. Sakskostnader og erstatningskrav mv. på skatte – og avgiftsområdet.
 Lovens kapittel 13 og 14 gjelder for sakskostnader, erstatnings- og regresskrav ved inntreden, tilkjent staten på skatte- og avgiftsområdet ved dom eller i avtale.

Ny § 2-6-2 skal lyde:
§ 2-6-2. Innkrevingsmyndighet for sakskostnader og erstatningskrav mv. tilkjent staten på skatte- og avgiftsområdet
(1)  Skattekontoret skal kreve inn sakskostnader, erstatnings- og regresskrav ved inntreden, tilkjent staten på skatte- og avgiftsområdet ved dom eller i avtale. Dette gjelder likevel ikke slike krav som skatteoppkreverne for kommunene er tillagt innkrevingsansvaret for etter annet ledd.
(2)  Skatteoppkreverne for kommunene skal innkreve følgende krav tilkjent staten på skatte- og avgiftsområdet ved dom eller i avtale
a) sakskostnader i forbindelse med rettslig prøving av krav som skatteoppkreverne er innkrevingsmyndighet for etter skattebetalingsloven § 2-1,
b) erstatningskrav til dekning av de krav som skatteoppkreverne er innkrevingsmyndighet for etter skattebetalingsloven § 2-1, og
c) regresskrav ved inntreden til dekning av de krav som skatteoppkreverne er innkrevingsmyndighet for etter skattebetalingsloven § 2-1.
(3)  Dersom krav nevnt i første og annet ledd ikke alene kan kreves inn av skattekontoret eller skatteoppkreveren, skal skattekontoret kreve inn kravet.

§ 2-7-2 skal lyde:
§ 2-7-2. Krav som nevnt i § 1-2-2
Statens innkrevingssentral kan kreve inn krav som nevnt i § 1-2-2 og utøver den kompetanse som følger av lovens kapittel 13 og 14.

                                                     II
Endringsforskriften trer i kraft straks. Endringene omfatter også krav oppstått før ikrafttredelsen.

 

Tilhørende lov

Til toppen