Forskrift om endring av forskrift 22. august 1973 nr. 3 (Nr. 59) om frivillig registrering av bortforpaktere av landbrukseiendom

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28 a.

                                                            I

§ 1 første ledd skal lyde:
 Bortforpakter av landbrukseiendom kan etter søknad til skattekontoret registreres i avgiftsmanntallet etter bestemmelsene i kap. VII i lov om merverdiavgift og på vilkår som nevnt i disse forskrifter.

                                                            II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

Tilhørende lov

Til toppen