Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr. 1672 om Verdipapirforetakenes sikringsfond

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr. 1672 om Verdipapirforetakenes sikringsfond

Fastsatt av Finansdepartementet 7. juli 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 8-13 femte ledd, jf. delegeringsvedtak 24. juni 2005 nr. 691.

I

I forskrift 22. desember 2005 nr. 1672 om Verdipapirforetakenes sikringsfond, skal § 3 fjerde ledd lyde:

Fondet kan pålegge medlemmene rapporteringsplikt og å fremlegge dokumenter og opplysninger som er nødvendig for fondets beregning av avgift, utgifter til garanti eller for dekning av krav, eller som fondet ellers anser nødvendig for sin virksomhet. Kredittilsynets taushetsplikt er ikke til hinder for at Kredittilsynet gir opplysninger som nevnt til fondet.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen