Forskrift om endring av forskrift 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 16. januar 2007 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9a åttende ledd, lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3, lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynsloven) § 4 jf. § 1 annet ledd og lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-10a tiende ledd og § 8-10 b femte ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr.14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr.30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

I

I forskrift av 22. juni 2000 nr 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Denne forskriften gjelder for verdipapirforetak med tillatelse etter lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 7-1 første ledd og kredittinstitusjoner som benytter adgangen etter forskrift 14. desember 2006 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingsselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond m.v. (kapitalkravsforskriften) § 49-2 første ledd til å beregne kapitalkravet etter forskriften her frem til og med 31. desember 2007.

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:

Denne forskriften gjelder dessuten som grunnlag for å beregne minstekravet som er fastsatt i kapitalkravsforskriften § 49-2 syvende ledd.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forskrift 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak oppheves 1. januar 2010.

Til toppen