Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forskiringsselskap med hovedsete i annen stat i det europeiske økomomiske samarbeidsområdet m.m.

Forskrift om endring av forskrift 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet m.m.

Fastsatt av Finansdepartementet 25. mai 2005 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-4 siste ledd.

I

I forskrift 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m. gjøres følgende endringer:

§ 10. Nærmere regler for skade- og livsforsikringsvirksomhet her i riket annet ledd gjøres følgende endringer:

”§ 2-17 om tiltak mot hvitvasking” utgår.

Nytt tredje ledd skal lyde:

”Lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv, (hvitvaskingsloven) gjelder for virksomhet som drives her i riket.”

Annet ledd, siste punktum blir nytt fjerde ledd og skal lyde: ”Finansdepartementet kan gjøre unntak fra bestemmelsene nevnt i de to foranstående ledd dersom et forsikringsselskap er underlagt tilsvarende bestemmelser i henhold til hjemlandets lovgivning.”

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen