Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2022 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4, jf. kgl.res. 2. desember 2016.

Tilhørende lov