Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 23. april 2003 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av forsikringsselskaper

Forskrift om endring av forskrift 23. april 2003 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av forsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 11. januar 2005 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 4-1 tredje ledd og delegeringsvedtak 6. desember 1996 nr. 1138. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 16c (direktiv 2001/24/EF)

I

§ 1 annet ledd skal lyde:

For filial av finansinstitusjon med hovedsete utenfor EØS, som har tillatelse til å drive virksomhet her i riket etter sparebankloven § 3 fjerde ledd, forretningsbankloven § 8 annet ledd, forsikringsvirksomhetsloven § 12-1, eller finansieringsvirksomhetsloven § 3-4 gjelder reglene i denne forskriften tilsvarende så langt de passer.

§ 2 bokstav a skal lyde:

a) reorganiseringstiltak: vedtak fattet av offentlig myndighet med formål å bevare eller sikre soliditeten til en finansinstitusjon når vedtaket får eller kan få virkning for eksisterende rettigheter til andre enn finansinstitusjonen selv.

§ 2 bokstav b skal lyde:

b) avviklingstiltak: vedtak om frivillig og tvungen avvikling av en finansinstitusjon, herunder vedtak i medhold av sparebankloven § 47, forretningsbankloven § 31, forsikringsvirksomhetsloven kapittel 10, finansieringsvirksomhetsloven § 3-6 og lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) kapittel 4, samt nedsetting av krav etter banksikringsloven § 4-9 annet ledd eller etter bestemmelser i konkursloven.

§ 3 skal lyde:

Kredittilsynet skal underrette tilsynsmyndighetene i de øvrige medlemsstatene i EØS så snart som mulig før, og senest straks det er fattet vedtak om reorganiseringstiltak eller avviklingstiltak for en finansinstitusjon. Underretningen skal også gjøre rede for vedtakets eventuelle konsekvenser.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen