Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 23. april 2003 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av forsikringsselskaper

Forskrift om endring av forskrift 23. april 2003 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av forsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 25. mai 2004 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 4-1 tredje ledd og delegeringsvedtak 6. desember 1996 nr. 1138. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 16c (direktiv 2001/24/EF)

I

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av finansinstitusjoner

§ 1 første ledd skal lyde:

Forskriften gjelder reorganiseringstiltak og avviklingstiltak for finansinstitusjoner som har tillatelse til å drive virksomhet her i riket etter lov 31. mai 1961 nr. 1 om sparebanker (sparebankloven) § 3, lov av 31. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 2- 1og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3, og som har filialer i andre EØS-land.

§ 3 skal lyde:

§ 3. Underretning til tilsynsmyndighetene i EØS om tiltak for forsikringsselskap

Kredittilsynet skal underrette tilsynsmyndighetene i de øvrige medlemsstatene i EØS så snart som mulig før, og senest straks det er fattet vedtak om reorganiseringstiltak eller avviklingstiltak for et forsikringsselskap. Underretningen skal også gjøre rede for vedtakets eventuelle konsekvenser.

Ny § 4 skal lyde:

§ 4. Underretning til myndighetene i vertslandet om tiltak mot kredittinstitusjoner

Kompetent myndighet skal underrette de kompetente myndigheter i vertslandet så snart som mulig før, eller senest straks det er fattet vedtak om reorganiseringstiltak eller avviklingstiltak for en kredittinstitusjon. Det skal også underrettes om de konkrete følger avgjørelsen kan få.

Nåværende § 4 blir ny § 5.

Nåværende § 5 blir ny § 6. § 6 første ledd og nytt sjette ledd skal lyde:

Når avviklingstiltak er innledet skal Kredittilsynet sørge for at administrasjonsstyret, avviklingsstyret eller bostyret straks underretter alle kjente kreditorer om vedtaket, herunder kreditorer med fast bosted eller hovedsete i EØS. Underretningen skal skje individuelt ved skriftlig henvendelse.

Paragrafen her gjelder også ved avvikling av finansieringsforetak som er tatt til behandling etter bestemmelsene i konkursloven.

Nåværende § 6 blir ny § 7 og skal lyde:

Kredittilsynet, administrasjonsstyret, avviklingsstyret eller bostyreren skal regelmessig holde kreditorene orientert om forløpet ved avviklingstiltak overfor en finansinstitusjon.

Nåværende § 7 blir ny § 8.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen