Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 23. april 2003

Forskrift om endring av forskrift 23. april 2003 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av forsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 28. juni 2005 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 4-1 tredje ledd og delegeringsvedtak 6. desember 1996 nr. 1138. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 16c (direktiv 2001/24/EF)

I

§ 3 skal lyde:

Kredittilsynet skal underrette tilsynsmyndighetene i de øvrige medlemsstatene i EØS så snart som mulig før, og senest straks det er fattet vedtak om reorganiseringstiltak eller avviklingstiltak for et forsikringsselskap. Underretningen skal også gjøre rede for vedtakets eventuelle konsekvenser.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen